body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Llety

Beyond the Border Image for

 

As part of the Beyond the Border Storytelling Festival there will be the option to camp on site from Friday 2 July midday to Monday 5 July 2021. The site will be a stone’s throw away from the main storytelling, family and music tents.

Bydd gwersylla ar safle Dinefwr yn brofiad hudol wrth i ni eich trwytho yn y bywyd gwyllt.

Dinefwr is the first parkland to be a designated National Nature Reserve (NNR) in Wales and a Site of Special Scientific Interest (SSSI). It’s a microcosm of Welsh heritage and natural history. Stay with us under the stars this summer and as well as taking in some extraordinary storytelling, be amazed at the local wildlife you will encounter including bats, badgers and views from the spectacular deer park.

Er ein bod yn ffodus o gael y golygfeydd a bywyd gwyllt rhyfeddol hyn, bydd Beyond the Border hefyd yn darparu’r cyfleusterau gwersylla hanfodol ar y safle (toiledau, cawodydd, cyfleusterau golchi llestri, mannau gwaredu gwastraff, man gwaredu toiledau cemegol).

Bydd mynediad uniongyrchol o’r gwersyll i’r Ŵyl a fydd bellter cerdded byr o’r gwersyll, a bydd gwasanaeth diogelwch dros nos a bydd tîm y gwersyll wrth law i’ch cefnogi yn ystod eich arhosiad.

I’r rhai sydd angen gwefru sgwteri/cadeiriau olwyn bydd cyfleusterau gwefru ar y safle.

Gofynnir i chi ddilyn ein Rheolau Gwersylla os dewiswch wersylla ar y safle

Ac os bydd batri eich ffôn yn mynd yn isel peidiwch â phoeni...mae gennym gyfleusterau gwefru ar gyfer 2020! Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein tagio yn @BTBStorytelling a dweud diolch!

Rydym hefyd yn cynnig nifer gyfyngedig o safleoedd i fyw mewn faniau gwersylla/carafanau yn y gwersyll. Mae llefydd ar gael ar sail cyntaf i’r felin. Sylwch na fyddwn yn gallu eich cysylltu â’r cyflenwad trydan.

Er mwyn archebu gwnewch yn siŵr eich bod wedi prynu’r dewis Tocyn Gŵyl a Gwersylla ac ychwanegu ‘Byw mewn Carafanau/Faniau Gwersylla’

Os oes gennych docyn i’r Ŵyl yn barod a’ch bod am archebu lle i fan wersylla /carafán yn unig, dewiswch y dewis ‘Byw mewn’ gan y bydd hyn yn ychwanegu at eich tocyn.

Gofynnir i chi ddilyn ein Rheolau Gwersylla os dewiswch wersylla ar y safle

Nid ydym eisiau dim mwy o'r rheolau ar gyfer gwersylla nag oes raid ond mae'n ein helpu i redeg safle gwell a mwy diogel i bawb os cydymffurfiwch gyda'r canllawiau islaw.

Er ein bod yn deall fod grwpiau o ffrindiau yn aml eisiau gwersylla gyda'i gilydd, ni theimlir bod neilltuo rhannau mawr o'r safle gan bobl (sy'n aml y cyntaf i gyrraedd y safle) yn gydnaws gydag ysbryd yr Ŵyl.

Gofynnir i wersyllwyr gydymffurfio gyda rheoliadau tân.

Gofynnir i chi nodi ei bod yn amod o'n trwydded fod y llwybrau a gaiff eu goleuo yn y wersyllfa yn parhau'n glir bob amser ac y cedwir gofod digonol rhwng pebyll bob amser.

Mae biniau sbwriel ac ailgylchu ar gael yn y wersyllfa wrth ymyl y cyfleusterau toiled a chawod. Gofynnir i chi gadw'r ardaloedd hyn yn daclus. Peidiwch â gadael sbwriel i rywun arall ei gasglu.

Caiff bwcedi a chasgenni tân eu dosbarthu ar draws y safle. PEIDIWCH â defnyddio'r rhain ar gyfer rhoi sbwriel ynddynt; rydych yn rhoi eich diogelwch eich hun a hefyd ddefnyddwyr eraill y wersyllfa mewn risg.

Dylid hysbysu Rheolwr y Wersyllfa am ddigwyddiadau sydd angen datrysiad mwy na mân iawn.

Mae mynediad i’r parc ceirw wedi’i gyfyngu rhwng 10am a 5pm o’r gloch ac mae mynediad i unrhyw gae lle cedwir gwartheg gwyn y parc wedi’i wahardd yn llwyr er mwyn osgoi anafiadau posibl i’r anifeiliaid hyn.

Mae Tir Parc Dinefwr yn fferm waith ac felly bydd da byw mewn caeau cyfagos, felly dylai pob ci gael ei gadw ar dennyn tra mae ar y safle.

Am resymau diogelwch, cyfyngir mynediad a phresenoldeb ar y wersyllfa i rai sydd â thocynnau ar gyfer yr ŵyl/gwersylla yn ddilys am yr amser yr ydych ar y wersyllfa.

Am resymau diogelwch NI chaniateir generaduron petrol/disel ar y safle. Cysylltwch â ni am gyngor os gwelwch yn dda os ydych angen pŵer ar gyfer sgwter symudedd.

Caniateir adlenni ond mae angen gofal ychwanegol os nad oes gan eich adlen label Nod Barcut BS arno, gan ei bod yn debyg na fydd yn cydymffurfio gydag unrhyw reoliadau tân. Yn ychwanegol, mae'n RHAID i adlenni gael eu hangori'n gadarn. Os daw adlenni'n rhydd ac achosi difrod i eiddo gwersyllwyr eraill, bydd perchennog yr adlen yn atebol am y difrod a achosir.

Rhaid lleoli pob pabell/carafan/cartref modur yn ôl cyfarwyddyd staff y wersyllfa. Gofynnir i chi sicrhau nad ydych yn gosod eich pabell/carafan/cartref modur tu allan i'r ardal a ddynodwyd i chi.

Ni chaniateir tannau gwersyll a barbeciw lefel daear.

Caiff unrhyw un sy'n ymddwyn mewn modd bygythiol, sy'n peri tramgwydd neu sy'n annerbyniol mewn ffordd arall eu symud o'r wersyllfa.

Caiff unrhyw un gyda chyffuriau anghyfreithlon eu taflu mas o'r wersyllfa a chaiff y sylweddau dan sylw eu hatafaelu a'u trosglwyddo i'r heddlu.

Yn olaf, gofynnir i chi gofio y caiff y safle ei ddychwelyd i ddefnydd amaethyddol ar ôl yr Ŵyl. Peidiwch gadael pegiau pabell metel neu lanastr a sbwriel arall a all achosi difrod i'r da byw sy'n byw yno fel arfer.

Bydd staff yn swyddfa'r Wersyllfa 24 awr y dydd drwy gydol y digwyddiad; peidiwch ag oedi rhag gofyn os ydych angen cyngor.

Os byddai'n well gennych aros i ffwrdd o'r safle, mae tref hyfryd Landeilo lai na 5 munud i ffwrdd yn y car. Mae nifer o westai bach, safleoedd Air BnB yn ogystal â safleoedd carafanau a glampio yn agos at Ddinefwr. I gael rhestr o lety lleol ewch i:

Visit Carmarthenshire

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg