body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gŵyl

Beyond the Border Image for

Yn 2020, fe wnaethom gymryd y penderfyniad anodd ond cywir i ohirio Gŵyl Beyond the Border i 2-4 Gorffennaf 2021. Gwyddom faint yr oedd ein cynulleidfaoedd, artistiaid, masnachwyr llawrydd, cyflenwyr, staff a gwirfoddolwyr yn edrych ymlaen at yr ŵyl, ond rydym wedi defnyddio’r egni a’r cynlluniau hynny i baratoi ar gyfer gŵyl 2021.

Rydym yn awr yn cynllunio gŵyl dri diwrnod yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr, Sir Gaerfyrddin, rhwng 2-4 Gorffennaf 2021.

Gwyddom na all rhai ohonoch aros i gysylltu’n fyw gyda chwedleuwyr a gallwn eich sicrhau y bydd Beyond the Border yn gweithio’n agos gyda phartneriaid yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i sicrhau gŵyl ddiogel yn 2021. Dyma’r hyn y gallwn ddweud wrthych hyd yma am y profiadau yn 2021.

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar weithgareddau Perfformio a Gweithgareddau a chyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru am ledaeniad coronafeirws. Byddwn yn dal i gadw golwg agos ar y sefyllfa ac yn diweddaru ein cyfathrebiadau. Cadwch olwg ar ein sianeli cymdeithasol a’n gwefan i gael gwybodaeth.

Beth i’w ddisgwyl

Rydym yn ffodus iawn fod gan ein cartref newydd erwau o gaeau agored a choedwigoedd hanesyddol, sy’n golygu y gallwn ymestyn allan, gan ddefnyddio llawer o ofod, mewn ffyrdd diddorol a chreadigol i greu gŵyl a maes gwersylla diogel a dymunol.

Bydd gŵyl 2021 yn cadw holl nodweddion hudolus a hamddenol BtB, gan drochi cynulleidfaoedd yng ngolygfeydd a thirnodau godidog Dinefwr.

Byddwn yn gwneud yn siŵr fod yr hyn a gyflwynwn yn ddiogel ac yn cydymffurfio gyda’r canllawiau pellter a argymhellir oherwydd COVID. Ar gyfer 2021 byddwn yn cyfyngu nifer y tocynnau gwersylla a champerfan/carafán ar y safle ar gael. Dim ond am gyfnod cyfyngedig y bydd tocynnau ar gyfer y Penwythnos a gwersylla/camperfan/carafán ar y safle ar gael.
Daw’r tocynnau ar gyfer gwersylla a champerfan/carafán ar y safle yn dod ar werth ar 31 Mawrth 2021.

Yn 2021 byddwn yn parhau i ddod ynghyd â gweithgareddau straeon, cerddoriaeth a chelfyddydau awyr agored, talent rhyngwladol a chynhenid a ysbrydolwyd gan y tirlun, hanes a dyfodol chwedleua a’n cymunedau.

Byddwn yn dathlu cyfuniad cyfoethog o artistiaid, wynebau cyfarwydd a lleisiau newydd mewn chwedleua. Bydd straeon i’r teulu, cerddoriaeth fyw yn ogystal â chyfleoedd i hamddena a mwynhau natur o amgylch y parch.

Rydym yn ymroddedig i’r artistiaid llawrydd oedd ar y rhaglen yn 2020 ac wrthi yn siarad gyda nhw am yr hyn y gallem ei wneud ar y safle yn 2021 ac ar-lein hefyd. Byddwn yn diweddaru’r rhaglen o chwedleuwyr a’u gwaith ar ein gwefan ym mis Ionawr 2021

Gwyddom fod llawer o’n cynulleidfa eisiau archebu ar gyfer y flwyddyn nesaf ond y gallent fod yn bryderus sut fydd y 10 mis nesaf. O ddydd Llun 16 Tachwedd byddwn yn defnyddio system Swyddfa Docynnau newydd a bydd y tocynnau presennol ar werth ar y pris presennol ar gyfer tocynnau tan 30 Tachwedd 2020.

Rydym hefyd wedi diweddaru ein Telerau ac Amodau felly os oes angen i chi ganslo eich archeb am ba bynnag rheswm, gallwch wneud hynny hyd at y diwrnod cyn yr ŵyl. Os ydych yn canslo eich tocyn, dim ond eich Ffi Gweinyddol o 6% y byddwch yn ei golli.

O 1 Rhagfyr 2020 caiff prisiau ar gyfer tocynnau penwythnos a gwersylla a phenwythnos ar y safle eu cynyddu a byddant yn dal i fod ar werth ar sail cyntaf i’r felin nes byddant i gyd wedi eu gwerthu.

Oherwydd y sefyllfa bresennol byddwn yn cyfyngu’r nifer o docynnau penwythnos (dim gwersylla) a thocynnau dydd. Byddwn yn cyhoeddi nifer gyfyngedig o 1 Ebrill 2021 y flwyddyn nesaf.

O 1 Ebrill ni fydd tocynnau gwersylla ar y safle ar gael i’w prynu. Gallwch ddal i brynu tocynnau penwythnos a thocynnau dydd a mwynhau’r rhaglen helaeth, ond bydd hyn ar bris uwch o 1 Ebrill 2021 ac ni fydd yn cynnwys gwersylla ar y safle.

Rydym eisiau sicrhau pan fyddwn yn dod â’r ŵyl fyw i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr yn 2021 ei bod yn ddiogel a chysurus i’n holl gynulleidfaoedd, artistiaid a phawb sy’n gweithio yn yr ŵyl. Bydd angen i ni ddod i mewn â chyfleusterau ac elfennau diogelwch ychwanegol sy’n golygu y bu’n rhaid cynyddu prisiau tocynnau o 31 Rhagfyr 2020. Os ydych eisiau arbed ar bris llawn tocynnau Penwythnos a Phenwythnos a Gwersylla, gwenwch hynny nawr ar y pris is cyn 31 Rhagfyr os gwelwch yn dda.

Gwyddom y gall fod posibilrwydd o gyfnodau clo lleol a digwyddiadau’n cael eu canslo oherwydd y sefyllfa barhaus. Os caiff y digwyddiad ei ganslo, byddwn yn eich hysbysu ar unwaith drwy e-bost ynghyd â chyfarwyddiadau ar beth i’w wneud nesaf.

Bydd gennym opsiwn ar-lein ar gyfer rhai sydd eisiau cysylltu ar-lein, ond hefyd weithdrefn syml i naill ai ofyn am ad-daliad neu gadw eich tocynnau ar gyfer y digwyddiad byw.

Does dim byd i drechu’r ymdeimlad o drochi, agor eich dychymyg byw eich hun a gwefr bod mewn pabell gyffrous gyda llawer o bobl eraill o’r un anian! Gwyddom ei bod yn anodd ail-greu’r teimlad o fod mewn digwyddiad byw – rydym wedi gweld ei golli – a rydym yn angerddol am wneud i hyn ddigwydd i gynifer o bobl ag sydd modd y flwyddyn nesaf.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf buom yn profi ffyrdd newydd o greu profiad digidol i gynulleidfaoedd. Gwyddom, am amrywiol resymau, na fydd rhai ohonoch yn medru bod gyda ni yn y cnawd yn safle Dinefwr. Dydyn ni ddim eisiau chi fod ar eich colled a rydym eisiau cysylltu gyda chi. Byddwn yn creu fersiwn penwythnos ar-lein o’r ŵyl chwedleua gyda thocynnau a rhaglen benodol ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein. Bydd mwy o fanylion am hyn ar gael maes o law.

Rydym yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr i fedru parhau i ddarparu profiad hygyrch i bawb ar y safle. Mae manylion llawn am hygyrchedd safle’r ŵyl ar gael ar y dudalen Hygyrchedd ar ein gwefan

Dros y misoedd nesaf byddwn yn paratoi i roi mesurau diogelwch ar y safle ac yn hyfforddi staff. Bydd y dilynol ar gael i helpu eich cadw’n ddiogel (caiff y rhain eu diweddaru’n gyson).

Bydd ein staff a gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch yng nghyswllt COVID-19
• Caiff canllawiau diogelwch i ymwelwyr eu diweddaru’n rheolaidd ar wefan BtB ac anfonir gwybodaeth fis cyn y digwyddiad i’r sawl a archebodd.
• Bydd gennym hefyd Ganllawiau Diogelwch ar gyfer safle’r ŵyl a’r maes gwersylla.
• Mesurau ymbellhau cymdeithasol.
• Mannau hylif diheintio dwylo ar gyfer ymwelwyr a staff.
• Cynyddu system glanweithdra a’r nifer o doiledau/cawodydd sydd ar y safle.
• Byddwn yn rheoli nifer ymwelwyr ar y safle yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus.
• Bydd rhai ardaloedd o’r safle ar gau dros dro lle na fedrir gweithredir ymbellhau cymdeithasol. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am yr ardaloedd hyn yn nes at yr amser.

Gofynnir i chi ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol a’r llywodraeth pan fyddwch yn ymweld er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Os ydych yn dangos unrhyw symptomau coronafeirws, neu os buoch mewn cysylltiad gydag unrhyw un a fu â’r feirws yn y 14 diwrnod blaenorol cyn y digwyddiad, gofynnwn i chi beidio mynychu, gan y gellir gwrthod mynediad i chi er mwyn gostwng risgiau i ymwelwyr eraill a’n staff

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg