body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gŵyl

Beyond the Border Image for

Yn 2020, fe wnaethom gymryd y penderfyniad anodd ond cywir i ohirio Gŵyl Beyond the Border i 2-4 Gorffennaf 2021. Gwyddom faint yr oedd ein cynulleidfaoedd, artistiaid, masnachwyr llawrydd, cyflenwyr, staff a gwirfoddolwyr yn edrych ymlaen at yr ŵyl, ond rydym wedi defnyddio’r egni a’r cynlluniau hynny i baratoi ar gyfer gŵyl 2021.

Rydym yn awr yn cynllunio gŵyl dri diwrnod yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr, Sir Gaerfyrddin, rhwng 2-4 Gorffennaf 2021.

Gwyddom na all rhai ohonoch aros i gysylltu gyda chwedleuwyr yn fyw a rydym eisiau rhoi sicrwydd i chi y bydd Beyond the Border yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i sicrhau y gallwn gyflwyno gŵyl ddiogel yn 2021. Dyma’r hyn y gallwn ddweud wrthych chi hyd yma am y profiad yn 2021. Cliciwch ar y tabiau islaw.

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar weithgareddau Perfformio a Gweithgareddau a chyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru am ledaeniad coronafeirws. Byddwn yn dal i gadw golwg agos ar y sefyllfa ac yn diweddaru ein cyfathrebiadau. Cadwch olwg ar ein sianeli cymdeithasol a’n gwefan i gael gwybodaeth.

DIWEDDARIAD 1 Ebrill 2021

Tocynnau Gwersylla a Phenwythnos dim ar werth bellach.

Tocynnau Dydd ar gael o 12 Ebrill

Beth i’w ddisgwyl

Rydym yn ffodus iawn fod gan ein cartref newydd erwau o gaeau agored a choedwigoedd hanesyddol, sy’n golygu y gallwn ymestyn allan, gan ddefnyddio llawer o ofod, mewn ffyrdd diddorol a chreadigol i greu gŵyl a maes gwersylla diogel a dymunol.

Bydd gŵyl 2021 yn cadw holl nodweddion hudolus a hamddenol BtB, gan drochi cynulleidfaoedd yng ngolygfeydd a thirnodau godidog Dinefwr.

Byddwn yn gwneud yn siŵr fod yr hyn a ddarparwn yn ddiogel ac yn cydymffurfio gyda’r canllawiau pellter a argymhellir oherwydd COVID. Ar gyfer 2021 rydym wedi cyfyngu nifer y tocynnau gwersylla ar y safle a’r tocynnau gwersylla/campervan/carafan sydd ar gael. Bydd tocynnau ar gyfer y Penwythnos a gwersylla/campervan/carafan ar y safle ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig.

DIWEDDARIAD 1 Ebrill 2021

Tocynnau Gwersylla a Phenwythnos dim ar werth bellach.

Day Tickets will now be on sale from 12 April.

Yn 2021 byddwn yn parhau i ddod ynghyd â gweithgareddau straeon, cerddoriaeth a chelfyddydau awyr agored, talent rhyngwladol a chynhenid a ysbrydolwyd gan y tirlun, hanes a dyfodol chwedleua a’n cymunedau.

Byddwn yn dathlu cyfuniad cyfoethog o artistiaid, wynebau cyfarwydd a lleisiau newydd mewn chwedleua. Bydd straeon i’r teulu, cerddoriaeth fyw yn ogystal â chyfleoedd i hamddena a mwynhau natur o amgylch y parch.

Rydym yn ymroddedig i’r artistiaid llawrydd oedd ar y rhaglen ar gyfer 2020 ac rydym yn siarad gyda nhw ar hyn o bryd am yr hyn y gallem fedru wneud ar y safle yn 2021, ac ar-lein hefyd. Byddwn yn diweddaru’r rhaglen chwedleuwyr a’u gwaith ar ein gwefan.

DIWEDDARIAD 1 Ebrill 2021

Tocynnau Gwersylla a Phenwythnos dim ar werth bellach.

Byddwn yn cyhoeddi nifer gyfyngedig o docynnau dydd o 12 Ebrill 2021.

Mae’r tocynnau dydd yn rhoi mynediad i chi i’r holl raglen ar safle’r ŵyl heb aros dros nos yn yr ardal wersylla ar y safle.

Rydym hefyd wedi diweddaru ein Telerau ac Amodau felly os oes angen i chi ganslo eich archeb am ba bynnag rheswm, gallwch wneud hynny hyd at y diwrnod cyn yr ŵyl. Os ydych yn canslo eich tocyn, dim ond eich Ffi Gweinyddol o 6% y byddwch yn ei golli.

Pan fyddwn yn dod â’r ŵyl fyw i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr yn 2021, rydym eisiau sicrhau ei bod yn ddiogel a chysurus i’n holl gynulleidfaoedd, artistiaid a phawb sy’n gweithio ar yr ŵyl. Bydd angen i ni ddod â chyfleusterau ac elfennau diogelwch ychwanegol sy’n golygu y bu’n rhaid codi prisiau tocynnau o 31 Rhagfyr 2000.

Os ydym yn gwerthu allan, cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn ychwanegu eich enw at restr aros ein Swyddfa Docynnau. Fel y gallwch ddychmygu, gall rhai cwsmeriaid benderfynu na fedrant ddod i’r digwyddiad neu gallwn godi capasiti yn nes at yr amser yn dibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru. Os ychwanegwch eich enw at y rhestr aros, gallwn ddiweddaru cyn gynted ag y gwyddom fod mwy o docynnau ar gael.

Rydym yn cadw golwg agos ar ganllawiau Llywodraeth Cymru am faint gwyliau dros yr ychydig fisoedd nesaf wrth i ni agosáu at ddyddiad yr ŵyl. Os caniateir i ni gynyddu capasiti, byddai hynny ar gyfer deiliaid tocynnau dydd yn unig a gallai fod ar rybudd byr.

Os gwnaethoch brynu eich tocynnau ar gyfer Gŵyl 2020 drwy Brown Paper Tickets cafodd eich tocynnau eu trosglwyddo’n awtomatig i 2021 os na wnaethoch ofyn am ad-daliad y llynedd. Nid yw’n rhaid i chi wneud dim i drosglwyddo’r tocynnau hyn gan ein bod wedi gwneud hynny eisoes.

Os hoffech archebu ffonio dros y ffôn ymlaen llaw, cysylltwch yn dda â Swyddfa Docynnau Canolfan Celfyddydau Taliesin ar 01792 60 209 60 (oriau agor 1am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener) neu pwyso’r ddolen

https://beyondtheborder.ticketsolve.com/shows/873622528/events/129348149

Does dim byd i drechu’r ymdeimlad o drochi, agor eich dychymyg byw eich hun a gwefr bod mewn pabell gyffrous gyda llawer o bobl eraill o’r un anian! Gwyddom ei bod yn anodd ail-greu’r teimlad o fod mewn digwyddiad byw – rydym wedi gweld ei golli – a rydym yn angerddol am wneud i hyn ddigwydd i gynifer o bobl ag sydd modd y flwyddyn nesaf.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf buom yn profi ffyrdd newydd o greu profiad digidol i gynulleidfaoedd. Gwyddom, am amrywiol resymau, na fydd rhai ohonoch yn medru bod gyda ni yn y cnawd yn safle Dinefwr. Dydyn ni ddim eisiau chi fod ar eich colled a rydym eisiau cysylltu gyda chi. Byddwn yn creu fersiwn penwythnos ar-lein o’r ŵyl chwedleua gyda thocynnau a rhaglen benodol ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein. Bydd mwy o fanylion am hyn ar gael maes o law.

Rydym yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr i fedru parhau i ddarparu profiad hygyrch i bawb ar y safle. Mae manylion llawn am hygyrchedd safle’r ŵyl ar gael ar y dudalen Hygyrchedd ar ein gwefan

Dros y misoedd nesaf byddwn yn paratoi i roi mesurau diogelwch ar y safle ac yn hyfforddi staff. Bydd y dilynol ar gael i helpu eich cadw’n ddiogel (caiff y rhain eu diweddaru’n gyson).

Bydd ein staff a gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch yng nghyswllt COVID-19
• Caiff canllawiau diogelwch i ymwelwyr eu diweddaru’n rheolaidd ar wefan BtB ac anfonir gwybodaeth fis cyn y digwyddiad i’r sawl a archebodd.
• Bydd gennym hefyd Ganllawiau Diogelwch ar gyfer safle’r ŵyl a’r maes gwersylla.
• Mesurau ymbellhau cymdeithasol.
• Mannau hylif diheintio dwylo ar gyfer ymwelwyr a staff.
• Cynyddu system glanweithdra a’r nifer o doiledau/cawodydd sydd ar y safle.
• Byddwn yn rheoli nifer ymwelwyr ar y safle yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus.
• Bydd rhai ardaloedd o’r safle ar gau dros dro lle na fedrir gweithredir ymbellhau cymdeithasol. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am yr ardaloedd hyn yn nes at yr amser.

Gofynnir i chi ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol a’r llywodraeth pan fyddwch yn ymweld er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Os ydych yn dangos unrhyw symptomau coronafeirws, neu os buoch mewn cysylltiad gydag unrhyw un a fu â’r feirws yn y 14 diwrnod blaenorol cyn y digwyddiad, gofynnwn i chi beidio mynychu, gan y gellir gwrthod mynediad i chi er mwyn gostwng risgiau i ymwelwyr eraill a’n staff

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg