body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

CASGLU Rhyngwladol

Rydym yn cynnal sesiynau CASGLU RHYNGWLADOL o fis Mawrth i fis Tachwedd i artistiaid rhyngwladol a chwedleuwyr o dair gwlad i’r de o’r Sahara yn Affrica i gychwyn (De Affrica, Ghana, Kenya) i gyfarfod chwedleuwyr o Gymru, rhannu eu gwaith, cyfleu eu themâu ac agendâu creadigol sydd yn eu hysbrydoli a’u diddori, awgrymu pynciau i’w trafod a llunio perthynas â’i gilydd a’r ŵyl Beyond the Border.

CASGLU is the Welsh word for Gathering (pronounced ‘Casglee’).

Cychwynnodd CASGLU yn ystod y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020, fel man cyfarfod anffurfiol ar-lein ar gyfer chwedleuwyr o Gymru bob dydd Gwener ar Zoom - man i gasglu pan nad oedd cyfarfodydd arferol yn bosibl ac i drafod pynciau creadigol llosg. Parhaodd y sesiynau trwy gydol 2020, gan redeg am 1- 1.5 awr fel arfer ac yn cael eu harwain gan Gydlynydd Ymgysylltiad Beyond the Border, Tamar Eluned Williams.

Mae’r cyfarfodydd yn fannau bywiog ac anffurfiol, lle bydd y trafodaethau yn cychwyn trwy brocio trafodaeth, ac yna symud i grwpiau llai i gael sgyrsiau manwl a phreifat. Bydd crynodeb o’r trafodaethau bychan yma wedyn yn cael eu rhannu gyda’r grŵp cyfan ar ddiwedd y sesiwn.

Derbyniodd BTB yn awr gyllid gan raglen grant Gweithio yn Rhyngwladol Llenyddiaeth y Cyngor Prydeinig, i gynnal chwech o gyfarfodydd rhyngwladol o fis Mawrth 2021, yn canolbwyntio ar ddatblygu cysylltiadau rhwng chwedleuwyr o Gymru a chwedleuwyr yn Ghana, Kenya a De Affrica.

Bydd y cyfarfodydd rhyngwladol yma yn rhedeg ar ddydd Gwener cyntaf pob mis, yn para am 60-90 munud ac yn cynnwys cyfuniad o sgyrsiau procio trafodaeth cychwynnol gan chwedleuwyr o Affrica, cyfarfodydd grwpiau llai i bobl drafod y pynciau perthnasol ac yna cyfarfod i’r grŵp cyfan i ni glywed am sgyrsiau pawb.

Next:

• Fri 5 November

5pm U.K (GMT)

TOCYNNAU - EVENTBRITE

Cyfieithu a Mynediad:
Cyfieithu a Mynediad: Mae CASGLU yn fan cyfarfod dwyieithog Cymraeg/Saesneg gyda’r dewis i dorri i grwpiau llai i drafod yn y naill iaith neu’r llall. Rydym yn awyddus iawn i groesawu chwedleuwyr sy’n dymuno trafod mewn ieithoedd o’u dewis - a gallwn gynnig gwasanaeth cyfieithu. Os oes gennych unrhyw ofynion eraill o ran mynediad, fel iaith arwyddion neu gapsiynau, rhowch wybod inni ac fe wnawn ein gorau i drefnu hyn.

Pynciau’r Cyfarfodydd:
Pynciau’r Cyfarfodydd: Canolbwyntiodd sesiynau 2020 ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys mynediad at hyfforddiant a mentora, sut i ymdrin â stereoteipiau a chyfeddiant diwylliannol mewn chwedleua, chwedleua a’r theatr, cydweithrediad rhyngwladol, chwedleua ac iaith gan gynnwys gweithio yn ddwyieithog ac amlieithog a defnyddio ieithoedd lleiafrifol wrth chwedleua.

Bydd pob sesiwn yn cychwyn gydag ysgogiad 2-3 munud neu rannu profiad gan un neu ddau o artistiaid. Diolch i’r cyllid gan y Cyngor Prydeinig, bydd ein cyfarfodydd rhyngwladol yn cynnwys ysgogiad i drafod gan artistiaid o Affrica o fis Ebrill ymlaen.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg