body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Kestrel – Blog 1

Cwta fis i fewn i’r fentoriaeth ac mae fy mhen eisoes yn ffrwydro gyda syniadau newydd. Cafodd y daith yma ddechrau mor addawol ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr i weld ble aiff nesaf!

Fe wnaethom ati ar ddechrau’r mis gyda chyfarfod a drefnwyd gan Beyond the Border lle cefais sgwrs gyda fy mentoriaid, Cath Little a Daniel Morgan, am yr hyn mae mentoriaeth yn ei olygu i ni, rôl y mentor a’r sawl sy’n cael ei fentora a braslun o’r hyn y gobeithiaf ei ennill trwy’r broses.

Rhannais gyffelybiaeth o ddringo mynydd a mentor yn rhywun sydd eisoes wedi dringo’n uwch ac a all ddangos y llwybrau gorau. Atebodd Daniel gyda stori, ‘Roedd person ar goll mewn coedwig, ar ôl tair wythnos o deithio diffrwyth fe wnaeth yn y diwedd gwrdd â bod dynol arall yn dod lawr y llwybr.

‘O’r diwedd, person arall! Fedrwch chi fy helpu? Rwyf wedi bod ar goll yn y goedwig yma am dair wythnos!'

‘Tair wythnos? Rwyf i wedi bod ar goll yma ers tair blynedd!’

‘Peidiwch â phoeni, fyddwch chi ddim yn gallu helpu’.

Efallai na fedraf eich rhoi ar y ffordd gywir Ond gallaf ddweud wrthych pa lwybrau i’w hosgoi.’” but, I can tell you which paths to avoid.’”

Felly penderfynais ddilyn Cath a Daniel ymhellach i’r goedwig a gweld beth allem ei ganfod, efallai y byddai mynydd yno rywle.

Gyda Daniel dechreuais weithio ar ddatblygu sioe o hedyn chwedl oedd wedi bod yn ffrwtian yn fy meddwl, yn tyfu stori wrth stori, ddeilen wrth ddeilen, am y tair blynedd ddiwethaf nes iddo ddod yn dal iawn ac angen ei docio i’w wneud yn barod i gynulleidfa. Y goeden yma yw saga Binderella, Gwrth-Dduwies yr amddifadus, y digartref, y pyncs a’r sgwatwyr, teithwyr, ffoaduriaid a’r holl drueiniaid unig eraill sy’n byw ar y cyrion ac yn cuddio yn y craciau. Mae’r stori’n dweud hanesion Binderella, y daethpwyd o hyd iddi fel baban ar goll mewn bin, a’i brwydr i oresgyn y Dyn Diwyneb a’i ddymuniad barus i lyncu’r byd, un goedwig, un mynydd, un afon, un genedl ar y tro.

Gyda Daniel dechreuais weithio ar ddatblygu sioe o hedyn chwedl oedd wedi bod yn ffrwtian yn fy meddwl, yn tyfu stori wrth stori, ddeilen wrth ddeilen, am y tair blynedd ddiwethaf nes iddo ddod yn dal iawn ac angen ei docio i’w wneud yn barod i gynulleidfa. Y goeden yma yw saga Binderella, Gwrth-Dduwies yr amddifadus, y digartref, y pyncs a’r sgwatwyr, teithwyr, ffoaduriaid a’r holl drueiniaid unig eraill sy’n byw ar y cyrion ac yn cuddio yn y craciau. Mae’r stori’n dweud hanesion Binderella, y daethpwyd o hyd iddi fel baban ar goll mewn bin, a’i brwydr i oresgyn y Dyn Diwyneb a’i ddymuniad barus i lyncu’r byd, un goedwig, un mynydd, un afon, un genedl ar y tro.

Fel chwedleuwr llafar mae’n gas gen i ysgrifennu unrhyw beth, unrhyw le, byth, fodd bynnag gydag anogaeth Daniel, am y tro cyntaf erioed rhoddais bin ar bapur (bysedd ar fysellfwrdd) ac ysgrifennu Binderella i gyd lawr. Tair ar ddeg o filoedd o eiriau, dau ddeg tri o straeon (wedi eu gorffen, heb eu gorffen a heb eu dechrau) ac un dudalen ar bymtheg yn ddiweddarach, roedd y crynodeb drafft cyntaf wedi’i orffen. Ar ôl cael gwared â’r canghennau ochr a’r prologau diangen ac uno rhai o’r straeon, mae’r drafft nesaf yn dudalen a thri cant o eiriau yn hirach, er bod un ar ddeg o straeon yn llai. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at orffen y cyfansoddiad gyda Daniel fel y gallwn symud ymlaen i feddwl am y perfformiad a siarad am sut i ychwanegu cerddoriaeth.

Ychydig cyn y cyfnod clo lleol, cefais gyfle i ymweld â Cath yng nghanolfan Oasis yng Nghaerdydd i weld sut mae’n cynnal cylch stori yno. Mae Cath yn groesawgar iawn gyda gallu deuol i fedru cofio enw pawb ar ôl eu clywed unwaith, a gwneud i bawb deimlo’n gysurus i rannu neu wrando heb bwysau. Roedd straeon am drysorau cudd, potiau hud a’r Rhiain Gwsg, barddoniaeth a cherddoriaeth.

Yr wythnos hon cawsom ein sesiwn gyntaf gyda’n gilydd pan wnaethom grwydro o amgylch Parc Bute a siarad am bopeth! Fe wnaethom siarad am chwedleua yn yr awyr agored, y ffordd mae gofodau gwyllt yn dal y dychymyg, fe wnaethom siarad am chwedleua ar gyfer iechyd meddwl a’r llinynnau’n cysylltu straeon traddodiadol gyda’r newydd, fe wnaethom hyd yn oed siarad am yr hyn y bwriadem siarad amdano; cynnal gweithdai i addysgu sgiliau a thechnegau chwedleua. Amlinellais fy syniadau o fframwaith ar gyfer gweithdy yn rhannu’r technegau a ddefnyddiaf i ddatblygu straeon, yn amrywio o’r byrfyfyr i ddelweddu, dwyn (Hermes oedd Duw chwedleuwyr a lladron wedi’r cyfan) a benthyca syniadau a siarad yn uchel heb boeni beth mae pobl yn ei feddwl amdanoch. Roedd Cath yn galonogol ac yn ysbrydoli, gan weld syniadau a phosibiliadau o ble gallem fynd â’n hymarfer ymhellach wrth greu perfformiadau sy’n agor y meddwl i fydoedd eraill a ffyrdd eraill o fyw.

Roedd yn sgwrs wirioneddol diddorol a wnaeth fy ngadael yn llawn cyffro a fy mhen yn llawn o lwyth o syniadau. Oddi yma rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu fy sgiliau tuag at gynnal gweithdy a allai ategu perfformiad Binderalla a help annog cynnydd mewn gwneud chwedlau cartref.

Amdani felly. Yn ddyfnach i’r goedwig, yn uwch tuag at ben y mynydd. Os ydym ar goll gyda’n gilydd, o leiaf mae’r cwmni’n dda ac mae’r olygfa o’r copa yn werth y dringo.

Cefnogir gan

^
Cymraeg