body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

CYHOEDDI RHAGLEN MENTORA LLEISIAU NEWYDD AR GYFER CHWEDLEUWYR

Mae Beyond the Border - Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru yn falch i gyhoeddi y bydd yn agor ceisiadau ar gyfer ei Rhaglen Mentora Lleisiau Newydd ym mis Gorffennaf, a fydd yn cefnogi dau chwedleuwr newydd o Gymru i lunio rhaglen bwrpasol o fentora, a deilwriwyd yn bwrpasol i’w hanghenion a’u huchelgeisiau eu hunain.

Bydd Beyond the Border yn cynnig cefnogaeth wrth gyfateb y rhai fydd yn derbyn mentora gyda chwedleuwyr profiadol yng Nghymru ac yn rhoi arweiniad clir a chyfleoedd datblygu ar draws blwyddyn, gan roi blaenoriaeth i artistiaid dwyieithog, Cymraeg, Du, Asiaidd, lleiafrif ethnig, economaidd ddifreintiedig ac anabl.

Cyn i’r ceisiadau agor, mae Beyond the Border yn trefnu gofodau coffi a sgwrs CASGLU ar gyfer chwedleuwyr profiadol a chwedleuwyr newydd i ganfod mwy am yr hyn mae pobl ei eisiau, o amgylch gwahanol themâu. Bydd y sesiynau nesaf yn trafod:

Dydd Gwener 10 Gorffennaf – Chwedleuwyr Profiadol a Lleisiau Newydd.Pa hyfforddiant y credwch

sydd ei angen i gefnogi lleisiau newydd mewn chwedleua? Pa hyfforddiant gawsoch chi? Croeso i bawb i rannu sylwadau a syniadau. Byddai Beyond the Border hefyd yn falch clywed gan unrhyw un a fyddai diddordeb mewn gweithredu fel mentor ar gyfer y rhaglen. Bydd mentoriaid yn derbyn tâl.

Yn yr wythnos yn cychwyn 13 Gorffennaf bydd ceisiadau yn agor ar gyfer y rhaglen Lleisiau Newydd a sesiwn galw heibio CASGLU arall ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn gwneud cais am y mentora neu ei lunio i ddod a rhannu eu syniadau. Cynhelir CASGLU ddydd Gwener 17 Gorffennaf 11am-12pm gyda chroeso hefyd i chwedleuwyr profiadol fynegi eu diddordeb mewn bod yn fentor ar y rhaglen.

Mae Rhaglen Mentora Lleisiau Newydd Beyond the Border yn rhan o’i rhaglen Ailddychmygu, Ailddatblygu a Chreu Cadernid a gyllidir diolch i gefnogaeth ychwanegol hollbwysig gan Gronfa Cadernid Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Beyond the Border yn ymroddedig i ddatblygu partneriaethau a rhwydweithiau newydd ac i weithio gydag amrywiaeth o gymunedau o amgylch Dinefwr ac ym mhob rhan o Gymru. Mae BtB yn awyddus i ymchwilio ffyrdd newydd i fynd â chwedleua ar daith, i gefnogi chwedleuwyr llawrydd a chreu cysylltiadau gyda dulliau celf eraill, gan gydweithio i greu dyfodol mwy cadarn ar gyfer chwedleua yng Nghymru.

Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i Gyngor Celfyddydau Cymru am gefnogi’r rhaglen, sy’n cynnig cefnogaeth hollbwysig i artistiaid. Mae Covid-19 wedi cael effaith enfawr ar eu gwaith. Mae CASGLU a Mentora Lleisiau Newydd y cyntaf mewn cyfres o brosiectau fydd yn parhau i ddatblygu ac esblygu dros gylchoedd gwyliau nesaf, mewn ymateb i’r holl fewnbwn a gawn yn y chwe mis nesaf. Gall mentora fod yn drawsnewidiol wrth helpu artistiaid i gyflawni eu nodau - mae hwn yn amser gwych i bobl fuddsoddi yn eu datblygiad ar gyfer y dyfodol. Mae sgyrsiau artistiaid CASGLU bod dydd Gwener yn rhoi sylw i syniadau a dulliau gweithredu newydd, ac rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw sefydliadau sydd â diddordeb mewn cysylltu mwy gyda chwedleua wrth i ni symud ymlaen”, meddai Naomi Wilds, y Cyfarwyddwr Artistig.

I gael mwy o wybodaeth am CASGLU a Rhaglen Mentora Lleisiau Newydd, cysylltwch os gwelwch yn dda â Chydlynydd Ymgysylltu BtB Tamarwilliams@beyondtheborder.com

Mae Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yr Uned Digwyddiadau Mawr, Ewrop Greadigol a’r Ffederasiwn Chwedleua Ewropeaidd.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg