body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Hwb Chwedleua Myseliwm

Datblygu cenhedlaeth newydd o chwedleuwyr – cynllun cydweithredol newydd rhwng gweithwyr llawrydd a sefydliadau a gefnogir gan Gronfa Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Beyond the Border - Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru ynghyd ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Menter Iaith, People Speak Up, Citrus Arts, Head4Arts a Theatre Soar yn gweithio gyda’i gilydd mewn cynllun cydweithredol cyffrous i sicrhau dyfodol y sector chwedleua yng Nghymru, gyda chyllid gan gronfa Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r Hwb Chwedleua Myseliwm yn rhwydwaith o bartneriaid sefydliadol a llawrydd, wedi ymrwymo i rannu arfer a meithrin chwedlau llai cyffredin o bob rhan o gymunedau amrywiol Cymru. Ysbrydolwyd y model gan rwydweithiau myceliwm natur ac mae’n cynnwys cefnogaeth i gynhyrchwyr a rôl newydd i’n Cyfarwyddion cyfoes.

Bydd Cyfarwyddion cyfoes yn helpu i ddatgelu a rhannu storïau’r cymunedau y maent yn gweithio ynddynt am breswyliad deuddeng mis. Ysbrydolir swyddogaeth y Cyfarwydd yn uniongyrchol gan draddodiadau hŷn y Cyfarwydd yng Nghymru; chwedleuwyr a wnaeth gofnodi ac adlewyrchu’r hyn oedd yn digwydd yn eu cymunedau, gan gynnig arweiniad cynnil trwy’r storïau yr oeddent yn eu hadrodd. Roedd gan bob Cyfarwydd brentisiaeth, a byddai’n mynd ymlaen i fod yn aelod mawr ei barch o gymdeithas, yn teithio a dod â newyddion i’r llysoedd, gan adlewyrchu cymdeithas y cyfnod.

Bydd yr Hwb Myseliwm hefyd yn cynnwys cynhyrchwyr, naill ai wedi eu paru â’r Cyfarwyddion i weithio mewn partneriaeth mewn cymuned benodol neu i ddatblygu rhaglenni neu brosiectau eraill, ar sail meysydd sy’n cael blaenoriaeth neu lle mae potensial.

Mae blwyddyn gyntaf y prosiect yn blaenoriaethu chwedleua trwy gyfrwng y Gymraeg a dwy bartneriaeth benodol i ardal ddaearyddol, un gyda People Speak Up yn Sir Gaerfyrddin, cartref newydd Beyond the Border, ac un arall fydd yn cael ei lansio yn Rhondda, gan gynnwys y partneriaid Citrus Arts, Head 4 Arts a Theatre Soar. Mae budd i bawb mewn ystyried gwytnwch, hanes, gwleidyddiaeth, acenion a chymeriadau cymunedau penodol, gan ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod storïau’r cymunedau hyn yn cael eu meithrin a’u dathlu.

Yn Galw ar Gynhyrchwyr a Phobl Greadigol yng Nghymru

Mae Hwb Chwedleua Myseliwm yn recriwtio ar gyfer ei rolau swydd Blwyddyn 2 a fydd yn dechrau ym mis Ionawr 2023 tan fis Ionawr 2024.

Mae gennym dîm o Gyfarwyddion a chynhyrchwyr sy’n gweithio ledled Cymru eisoes, ac rydyn ni bellach yn chwilio am y grŵp nesaf o bobl greadigol i ymuno â’n gwaith. Rydyn ni’n awyddus iawn i glywed sut gallech ddod â phobl ynghyd trwy wahanol arddulliau a ffyrdd o adrodd straeon.

DYDDIAD CAU: 10 Hydref 2022 5yh

mwy

Dewch i Gyfarfod Tîm yr Hwb
Dewch i gyfarfod aelodau tîm yr hwb ar draws Cymru a chael gwybod pa weithgareddau sydd ganddynt ar y gweill

Dewch i Gyfarfod Tîm yr Hwb

Mae Mair wedi bod yn chwedleua ers ugain mlynedd, yn canolbwyntio ar gyflwyno storïau, caneuon, ac arferion traddodiadol Cymru.
Wedi ei geni a’i magu ym Meirionnydd mae’n gweithio ledled Cymru a thu hwnt, ac ers Covid-19 mae wedi bod yn cyflwyno agweddau o’r diwylliant hynafol trwy’r dechnoleg newydd.

Yn ei gwaith i Hwb Chwedleua Mycelium bydd yn gweithio yn ardaloedd Mawddwy a’r Fawddach: rhan ddeheuol yr hen sir Feirionnydd. Mae’r ardal yn cynnwys y tir i’r de o Ddyffryn Mawddach, Bro Dysynni, Dyffryn Dulas a glannau gogleddol Afon Dyfi a Chwmwd Mawddwy.
Ebost: mair.ifans@btinternet.com

Jo Munton
Yn gweithio o Cemmas, Gwynedd
Pypedwraig sy’n adrodd storïau yw Jo Munton o Ganolbarth Cymru sydd wedi perfformio o Sbaen i Siberia, o Ynys Môn i Ben-y-bont ar Ogwr.

Roedd ei sioe ar-lein ddiweddaraf, ‘The Tales I was Told Tell” yn rhan o breswyliad i bypedwyr rhyngwladol, ac yna fe’i cefnogwyd gan Ŵyl Bypedau Newcastle, Moving Parts.

She is a passionate Welsh learner but has found the process slow. “Being dyslexic, I know my progress might be slower than most. I’ve repeated the same course a few times to really allow the learning to settle”.

Nesau

Ydych chi’n chwilio am rywbeth Newydd wrth ddysgu Cymraeg?

Hoffech chi brofi antur a datblygu sgiliau creadigol yn y Gymraeg?

Dyma’ch cyfle, dewch ar daith I ddod yn adroddwr storiau eich straeon chi.

Cyfres o weithdai, trwy gydol y flwyddyn, ar-lein ac wyneb I wyneb.
Dim Angen profiad o gwbl.

darganfodstoriau@gmail.com

Darganfod stori mewn iaith a iaith mewn stori.

Dyma ni ar ein cam cyntaf yn ein taith I adrodd storiau:

Gorffennaf 10 – Rhehifford Llangollen
Gorffennaf 17 – Canolfan glan yr afon, Y Drenewydd
Gorffennaf 24 Casnewydd / Seid Tin

Neu ar-lein

https://forms.gle/36Y9HhxUcccnugQp7

Yn gweithio mewn Gastell Nedd & Port Talbot, Merthyr & Rhondda Cynon Taff

Ganed Cathy yng Nglyn Nedd yng Ngorllewin Morgannwg.

Ar ôl astudio Celfyddyd Gain a Chynhyrchu Ffilmiau Annibynnol ar lefel gradd ac ôl-radd cychwynnodd ei gyrfa yn gweithio fel cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer ffilmiau a theledu.

Ymunodd â’r adran creu rhaglenni theatr yng Nghanolfan Chapter yn 2000 ac am yr 20 mlynedd nesaf bu’n chwarae rôl allweddol yn y sefydliad, gan ddatblygu, rhaglennu a chynhyrchu prosiectau theatr, cerdd, dawns a pherfformiadau arbrofol gan gynnwys yr ŵyl gelfyddydau byw ryngwladol flynyddol Experimentica.

Ar hyn o bryd mae’n gweithio’n llawrydd fel Cynhyrchydd Creadigol gan weithio’n glos ac ar y cyd ag artistiaid annibynnol a sefydliadau o’r un meddylfryd.

Mae helpu artistiaid i wneud i bethau ddigwydd yn ganolog i’w holl waith.

Ebost: cathyeleriboyce@googlemail.com

Activities – coming soon

Yn gweithio yng Nghanolbarth Cymru – Aberhonddu i Wrecsam, Aberystwyth i’r Drenewydd.

Gyda chefndir mewn Hanes Celf ac wedi gweithio gyda phrosiectau a sefydliadau celf cymunedol, mae Rhian yn edrych ymlaen at weithio gyda rhwydwaith chwedleua yng Nghanolbarth Cymru a’i hehangu, gan wrando ar storïau hen a newydd, yn Gymraeg ac yn Saesneg a chreu rhaglen o ddigwyddiadau a gweithdai i archwilio storïau am fywyd bob dydd, chwedlau a llên gwerin gyda phobl o bob oed a lefel o brofiad chwedleua.

Mae ar gynhyrchydd Hwb Chwedleua Myseliwm eisiau clywed gennych chi!

Fel rhan o’n Hwb Myseliwm newydd rydym yn awyddus iawn i glywed am yr hyn sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru a sut y gallwn gefnogi a datblygu rhaglen o chwedleua. Rhian Davies yw ein cynhyrchydd yng Nghanolbarth Cymru ac mae’n gobeithio cynnal sesiwn fer, anffurfiol, i rwydweithio ar-lein i gyfarfod a dysgu rhagor am waith a diddordebau chwedleuwyr lleol. Wrth i’r rhaglen chwedleua ddatblygu, hoffai gysylltu â chwedleuwyr lleol i gychwyn i’w cynnwys yn y gwaith prosiect ac i ddathlu artistiaid yn yr ardal.
O Aberystwyth i’r Drenewydd, Aberhonddu i Wrecsam.

Ebost: daviesrj.97@gmail.com

Phil Okwedy – Gorllewin Cymru
Yn gweithio o Ddinbych y Pysgod
Cyfarwyddion Cysywllt mewn partneriaeth â People Speak Up

Phil is a performance storyteller and myth-maker who draws deeply on his dual heritage and multiple cultures. He regularly performs in storytelling clubs and festivals across Wales, as well as at Kea Festival in Greece and Fabula Festival in Sweden.

His first book, Will & the Welsh Black Cattle, is a set of Welsh folktales that are woven together and framed around the mythology of the ancient cattle drovers.

Phil has recently been working with National Theatre Wales on Go Tell the Bees and was commissioned as part of Literature Wales’ Representing Wales, Developing Writers of Colour programme.

Deb Winter - Gorllwein Cymru
Cyfarwyddion Cysywllt mewn partneriaeth â People Speak Up

Mae Deb Winter yn chwedleuwraig ac awdur sy’n perfformio ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig. Cychwynnodd Deb chwedleua o ddifri ar ôl ennill y wobr ‘Yarn-spinner’ yn Slam Stori Bryste ac fe’i gwahoddwyd yn ôl gyda phedair sioe newydd yn Storyfest Bryste yn 2016 -19. Yn 2021 enillodd Wobr Esyllt Hawker i Fenywod sy’n Chwedleua yng Nghymru, ar y cyd â’r cerddor/chwedleuwraig Ailsa Mair Fox. Hi wnaeth sefydlu a hi sy’n cynnal Fishguard Strorytelling/Straeon Gwaun.

Yn ogystal â bod yn awdur a chwedleuwraig, bu Deb yn gweithio am flynyddoedd lawer yn y sector gwirfoddol, gan arwain cyrsiau hyfforddi i wirfoddolwyr, staff, ymddiriedolwyr a defnyddwyr gwasanaeth elusennau. Roedd yn arbenigo mewn cynyddu hyder, sgiliau cyfathrebu, siarad cyhoeddus, a sgiliau hyfforddi a threfnu grwpiau. Mae’n adnabyddus am gynnal gweithdai cefnogi sy’n groesawus i bawb. Arweiniodd Deb lawer o weithdai Sgiliau/Creu Chwedlau ac mae hefyd yn arbenigo mewn Gweithdai Ysgrifennu Creadigol bywiog. Oherwydd ei chefndir yn y sector gwirfoddol mae’n dod â’r profiad o weithio gyda phobl fregus i’w gwaith ym maes ‘chwedleua gweithredol’ fel Chwedleuwraig Gyswllt i PeopleSpeakUp a Beyond the Border.

Ar hyn o bryd, fel rhan o’i swydd fel Cyfarwydd, mae Deb yn creu sioeau ‘gwyrdd’ newydd, wedi eu hysbrydoli gan gariad at y gwyllt ac wynebu’r her o ddefnyddio chwedleua i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd, gan weithio ar storïau newydd am y cynnydd yn lefel y môr, datgoedwigo ac effaith ‘ffasiwn taflu i ffwrdd’, mewn partneriaeth â grwpiau amgylcheddol. Mae hefyd yn creu cysylltiadau â grwpiau lleol i hyrwyddo’r defnydd o chwedleua ym maes iechyd meddwl a llesiant, yn neilltuol i bobl unig a/neu fregus.

 

beyond-the-border-logo
citrus-arts-logo
people-speak-up-logo
head-4-arts-logo
soar-logo

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg