body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tocynnau

Beyond the Border Image for

Gwybodaeth Pwysig

Os gwnaethoch brynu eich tocynnau ar gyfer Gŵyl 2020 drwy Brown Paper Tickets cafodd eich tocynnau eu trosglwyddo’n awtomatig i 2021 os na wnaethoch ofyn am ad-daliad y llynedd. Nid yw’n rhaid i chi wneud dim i drosglwyddo’r tocynnau hyn gan ein bod wedi gwneud hynny eisoes.

Dim ond drwy wefan Beyond the Border a Chanolfan Celfyddydau Taliesin Abertawe y gellir prynu tocynnau.

Rydym ni yn Beyond the Border eisiau gwneud yn siŵr y gellir cynnal yr ŵyl yn 2021 tra’n gofalu am ddiogelwch cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid.

Bydd gennym nifer gyfyngedig o leiniau ar gyfer gwersylla a champerfaniau ar y safle yn 2021.

Bydd Tocynnau Gwersylla Penwythnos ar werth tan 1 Ebrill 2021. Dim ond nifer gyfyngedig o docynnau penwythnos (heb gynnwys gwersylla) a thocynnau dydd fydd ar gael ar ôl 1 Ebrill 2021.

Bydd Swyddfa Docynnau Canolfan Celfyddydau Taliesin yn codi 6% ffi gweinyddol a cherdyn credyd yn ychwanegol.

Ni fedrir prynu tocynnau ar gyfer yr Ŵyl drwy neu ar y safle yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr tan 2-4 Gorffennaf 2021.

Os gwnaethoch brynu eich tocynnau ar gyfer Gŵyl 2020 drwy Brown Paper Tickets cafodd eich tocynnau eu trosglwyddo’n awtomatig i 2021 os na wnaethoch ofyn am ad-daliad y Os hoffech archebu ffonio dros y ffôn ymlaen llaw, cysylltwch yn dda â Swyddfa Docynnau Canolfan Celfyddydau Taliesin ar 01792 60 209 60 (oriau agor 1am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener) neu pwyso’r ddolen ‘ARCHEBU DOCYNNAU AR-LEIN’ islaw.

ARCHEBWCH DOCYNNAU AR-LEIN

 

Plant dan 5 - am ddim
Tocynnau Gofalwyr a Chymdeithion AM DDIM
(Eligibility information can be found here – Hygyrchedd)
Gostyngiad (10%) i Aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Nos Wener 6pm-canol nos Dydd Sadwrn
11am- canol nos
Dydd Sul
11am- canol nos
Day Tickets (ON SALE 12 APRIL)
Oedolyn £42 £84 £66
Plentyn (6-17) £24 £42 £36
Penwythnos Teulu £120 £192 £180
Aelod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol £38 £75 £60
Aelod yr Ymddiriedloaeth Genedlaethol (plentyn 6-17) £21 £38 £32
Aelod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Teulu) £119 £172 £162

Dim ond drwy Beyond the Border a Chanolfan Celfyddydau Taliesin y gellir prynu tocynnau.

Ni ellir prynu tocynnau ar gyfer yr Ŵyl drwy neu ar safle'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol tan yr ŵyl ym mis Gorffennaf 2020.

Os hoffech archebu ffonio dros y ffôn ymlaen llaw, cysylltwch yn dda â Swyddfa Docynnau Canolfan Celfyddydau Taliesin ar 01792 60 209 60 (oriau agor 1am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener)

Mae Tocynnau Penwythnos a Gwersylla yn cynnwys mynediad i'r ŵyl rhwng dydd Gwener 3 Gorffennaf i ddydd Llun 6 Gorffennaf 9am

Mae Tocynnau Penwythnos (dim gwersylla) yn cynnwys mynediad i'r safle rhwng dydd Gwener 3 Gorffennaf 6pm tan ddiwedd y rhaglen ddydd Sul 5 Gorffennaf.

Safle gwersylla gyda Gwersylla a Thocynnau'r Ŵyl yn unig (dim yn cynnwys offer gwersylla)

Parcio car

Cyfleusterau cawod a thoiled ar y safle.

Access to Newton House, Dinefwr

Rhaglen yr Ŵyl

A full list of Camping Facilities can be found here

 

Yn ogystal â'r Telerau ac Amodau hyn, mae mynychwyr yr ŵyl yn cytuno i gydymffurfio gyda 'Rheolau Safonau Ymddygiad yr Ŵyl'. Mae'r rhain ar gael ar wefan Beyond the Border, yn rhaglen yr ŵyl a chânt eu harddangos yn Swyddfa Docynnau yr ŵyl yn ystod y digwyddiad. Gofynnir i chi neilltuo amser i ddod yn gyfarwydd â nhw fel ein bod i gyd yn mwynhau'r ŵyl.

Nid yw'r Telerau ac Amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol fel defnyddiwr. I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau statudol cysylltwch â Cyngor Ar Bopeth neu'r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau.

O 1 Tachwedd 2020 diweddarodd Beyond the Border ei Delerau ac Amodau oherwydd COVID-19. Mae Beyond the Border yn ymroddedig i gael digwyddiad byw a gwnaiff bopeth o fewn ei arbenigedd a’i allu i sicrhau y gall cynulleidfaoedd Beyond the Border ymgynnull i fwynhau goreuron chwedleua rhyngwladol yn Ninefwr. Gall y pandemig parhaus effeithio ar y cynlluniau hynny, ond credwn y gallwn i gyd gydweithio i fedru dod ynghyd ym mis Gorffennaf 2021 ac i ddathlu chwedleua byw yn ein safle newydd gwych yn Ninefwr.

Gwyddom hefyd y gall fod yn rhaid i rai o’n cynulleidfaoedd ffyddlon ganslo ar y funud olaf un felly rydym hefyd wedi newid ein Polisi Canslo ar gyfer gŵyl 2021 i adlewyrchu hyn. Bydd y Polisi Canslo newydd hefyd yn weithredol ar gyfer y cwsmeriaid hynny a brynodd eu tocynnau cyn mis Mawrth 2020.

Gall Beyond the Border newid y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw amser. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio'n rheolaidd i benderfynu os bu newid yn y Telerau ac Amodau

1 Cyffredinol

 • Gellir cael mynediad i brif faes yr ŵyl rhwng 6pm-12 canol-nos ddydd Gwener 2 Gorffennaf 2020 a 10am-12 canol nos ddydd Sadwrn 3 a dydd Sul 4 Gorffennaf 2020.
 • Mae Beyond the Border yn cadw'r hawl i newid y rhaglen cyn ac yn ystod yr ŵyl lle mae angen rhesymol i wneud hynny
 •  Mae Beyond the Border yn addasu’r safle gwersylla a’r ŵyl i sicrhau ei fod yn cydymffurfio gyda chanllawiau diogelwch a pherfformiad COVID-19. Bydd Beyond the Border yn diweddaru ei Reolaeth Diogelwch COVID-19 yn gyson cyn yr ŵyl. Caiff cynulleidfaoedd hefyd eu atgoffa am y mesurau diogelwch ac etiquette ar y safle fis cyn yr ŵyl ac unrhyw ddiweddariad wedyn. Gallwch hefyd ganfod mwy am Wybodaeth Diogelwch BtB ar y dudalen hon
 • Mae Beyond the Border ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr yn gweithio i’w gwneud ein gŵyl fwyaf hygyrch erioed. Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau fod ein rhaglen digwyddiadau yn fwy hygyrch ar gyfer ein cynulleidfaoedd, gyda mwy o BSL yn ogystal â chyflwyno disgrifiad sain, teithiau cyffwrdd, capsiynau a defnyddio’r llu o offer a thechnoleg digidol. Mae manylion llawn ein cyfleusterau a gofynion mynediad ar gael yn beyondtheborder.com.
 • Mae Tir Parc Dinefwr yn fferm waith ac felly bydd da byw mewn caeau cyfagos, felly dylai pob ci gael ei gadw ar dennyn tra mae ar y safle.
 • Ni chaniateir unrhyw fasnachu ar y safle heblaw gan fasnachwyr a awdurdodwyd gan Beyond the Border.
 • Mae'r rhai sy'n mynychu yn cydsynio i gael ei ffilmio, ffotograffio a'u recordio tra yng ngweithgareddau'r ŵyl i'w defnyddio yn neunyddiau hyrwyddo Beyond the Border. Yn ychwanegol, caiff nifer o'r digwyddiadau ei byw-ffrydio'n fyw ar fideo i gynulleidfaoedd rhyngwladol Beyond the Border.
 • Caniateir i'r rhai sy'n mynychu ddod ag alcohol ar gyfer defnydd personol i'r wersyllfa ond nid i brif safle'r ŵyl neu adeiladau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 • Mae'n rhaid i'r rhai sy'n mynychu barchu cyfarwyddyd y stiwardiaid ar y safle.
 • Yn unol ag ethos o chwedleua llafar, mae Beyond the Border yn gwahardd yn llwyr ddefnydd heb ganiatad o offer recordio sain/gweledol yn ystod perfformiad.
 • Ni chaniateir ysmygu unrhyw le ar y safle. Mae hyn yn cynnwys e-sigarets
 • Mae gan Beyond the Border hawl, ond nid y rheidrwydd, i fonitro unrhyw weithgaredd a chynnwys amhriodol yn gysylltiedig gyda Beyond the Border ar-lein (h.y. ffilmio a darlledu heb ganiatâd, ymddygiad amhriodol ar-lein tuag at yr ŵyl a staff). Gallwn ymchwilio unrhyw gwynion a chymryd unrhyw gamau gweithredu a farnwn yn briodol a all gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, roi rhybuddion, atal, terfynu neu osod amodau ar eich mynediad i'r Ŵyl a/neu ofyn am unrhyw ddeunyddiau i gael eu tynnu oddi ar lein.
 • Dylech dybio fod hawlfraint ar bopeth a welwch ac a ddarllenwch ar wefan a chyfryngau cymdeithasol Beyond the Border os na nodir fel arall, ac ni chaniateir ei ddefnyddio mewn man arall heblaw gyda chaniatâd. Cedwir pob hawl.

2 Tocynnau a bandiau arddwrn

 

 • I gael mynediad i safle’r ŵyl mae’n rhaid i chi fod wedi prynu tocyn dilys drwy Brown Paper Tickets neu Ganolfan Celfyddydau Taliesin. Nid yw aelodaeth o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadw yn caniatáu mynediad i chi i brif safle’r ŵyl.
 • Bydd Beyond the Border yn cynnig system prisio haenog yn seiliedig ar i’r tocynnau rhataf gael eu cynnig gyntaf fel Tocynnau Deryn Cynnar o 8 Tachwedd 2019. Rhain fydd y tocynnau rhataf a dim ond am gyfnod cyfyngedig y byddant ar gael. Pris y tocyn fydd y pris a osodwyd adeg y byddwch yn archebu. Mae’r holl brisiau a hysbysebwyd yn eithrio ffioedd archebu a gweinyddol, a godir ar ddiwedd trafodiad gan Ganolfan Celfyddydau Taliesin. Ffioedd gweinyddol a cherdyn credyd Canolfan Celfyddydau Taliesin yw 6% fesul trafodiad. Ni dderbynnir unrhyw archeb nes bod Canolfan Celfyddydau Taliesin/BtB wedi derbyn taliad llawn mewn cyllid a gliriwyd
 • Bydd gan y rhai sy'n mynychu'r ŵyl fynediad i Tŷ Newtown Dinefwr yn ystod yr Ŵyl (oriau agor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn unig). Caiff hyn ei gynnwys ym mhris tocyn yr ŵyl.
 • Gall deiliaid tocynnau dydd ddydd Sadwrn a dydd Sul gael mynediad i safle'r ŵyl o 10am tan gau rhaglen yr ŵyl. Ni chaniateir gwersylla ar gyfer deiliaid tocyn dydd
 • Ni chyhoeddir tocynnau cyn y digwyddiad. Bydd angen i'r rhai sy'n mynychu'r ŵyl gyflwyno eu cyfeirnod/rhif archeb, tystiolaeth o bwy ydynt (cerdyn banc, trwydded gyrru ac yn y blaen) a cherdyn aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (os yn hawlio disgownt) a chânt wedyn fand arddwrn pan fyddant yn mynd i safle'r ŵyl
 • Mae'n rhaid gwisgo bandiau arddwrn ar yr arddwrn ar bob amser pan fyddwch yn bresennol yn yr ŵyl.
 • Gall plant 5 oed a iau fynd i'r ŵyl am ddim. Fodd bynnag, mae angen i docyn 'Plentyn (5 oed a iau)' fod wedi eu harchebu ar eu cyfer.
 • Mae'n rhaid rhoi rhif ffôn oedolyn cyfrifol ar fandiau arddwrn plant.
 • Gall y rhai sy'n mynychu'r ŵyl fynd a gadael safle'r ŵyl ond mae'n rhaid iddynt gadw eu bandiau arddwrn a'u cyfeirnod archebu arnynt.
 • Dim ond ar gyfer defnydd personol y ceir prynu tocynnau ac nid i'w gwerthu ymlaen, hysbysebu, hyrwyddiadau, cystadlaethau neu swîp.
 • Mae Beyond the Border yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw archeb y mae gennym sail resymol dros amau iddynt gael eu gwneud yn dwyllodrus

3 Ad-daliadau a Chanslo

 • Ar gyfer gŵyl 2021, penderfynodd Beyond the Border ganiatáu i gwsmeriaid ganslo eu tocynnau hyd at 24 awr cyn yr ŵyl. Mae hyn yn caniatáu hyblygrwydd yn seiliedig ar amgylchiadau ein cynulleidfaoedd yn ogystal â’r potensial o gyfnodau clo lleol a chanslo’r digwyddiad ar y funud olaf un.
 • Bydd cwsmeriaid sy’n canslo eu tocynnau, neu os caiff yr ŵyl ei chanslo, yn cael ad-daliad am y gwerth y gwnaethoch ei dalu am y tocyn adeg ei brynu. Os caiff yr ŵyl ei chanslo, cewch ad-daliad drwy Ganolfan Celfyddydau Taliesin/Ticket Solve a byddant yn cadw’r ffi gweinyddol o 6%.
 • Caiff cwsmeriaid ad-daliad i’w cyfrif banc/cerdyn a ddefnyddiwyd ganddynt, a bydd yn cymryd 3-5 diwrnod gwaith.
 • Os yw'n rhaid canslo'r ŵyl am unrhyw reswm, byddwn yn eich hysbysu drwy e-bost neu alwad ffôn yn y lle cyntaf cyn cyhoeddi gwybodaeth ganslo ar-lein. Eich cyfrifoldeb chi yw ein hysbysu am unrhyw newidiadau mewn manylion cyswllt, enw, e-bost, rhif ffôn neu gyfeiriad fel y gallwn eich hysbysu am newidiadau.
 • Ni fydd unrhyw newidiadau sydd eu hangen i'r rhaglen yn rhoi hawl i'r sawl sy'n archebu i gael unrhyw ddisgownt neu ad-daliad o brisiau'r tocyn.

4 Cyfyngiadau Oedran

 • Mae'n rhaid i bobl ifanc dan 18 gael eu goruchwylio gan oedolyn cyfrifol (dros 21 oed) bob amser. Gall rhieni a gwarcheidwaid fod yn gyfrifol ar bob amser am rai dan 18 oed yn yr ŵyl sy'n mynychu gyda nhw. Nid yw Beyond the Border yn derbyn unrhyw ddyletswydd gofal neu ymrwymiad rhieni neu oruchwylio ar gyfer unrhyw un dan 18 oed ar y safle.
 • Rydym yn cynghori pobl ifanc 18 oed a throsodd i ddod â thystiolaeth o oedran, gan y byddwn yn gadarnhad o'u hoedran os ydynt yn edrych dan 25 oed.
 • Ni chaniateir i ran dan 18 brynu alcohol ar y safle. Bydd polisi her 21 yn ei le ar gyfer pob gwerthiant alcohol ar y safle. Mae'n anghyfreithlon i unrhyw un i brynu alcohol ar ran rhai dan 18.
 • Gall fod cyfyngiad oedran ar rannau o'r rhaglen artistig oherwydd cynnwys aeddfed. Dangosir hyn yn rhaglen yr ŵyl.

5 Gwersylla

 • Dim ond i fynychwyr penwythnos y cynigir gwersylla, ac mae’n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn prynu tocynnau gwersylla ar wahân drwy wefan Canolfan Celfyddydau Taliesin cyn 1 Ebrill 2021 os dymunant wersylla ar safle Dinefwr. Ni fydd tocynnau gwersylla ar gael ar ôl y dyddiad hwnnw.
 • Bydd maes gwersyll yr ŵyl yn agor am 12 canol-dydd ddydd Gwener 2 Gorffennaf 2021 ac yn cau am 12 canol-dydd ddydd Llun 5 Gorffennaf 2021.
 • Mae maes parcio ger y maes gwersylla. Mae hyn 5-10 munud ar droed i’r maes gwersylla.
 • Oriau tawel y wersyllfa yw 10pm tan 8pm. Ni chaniateir unrhyw ddefnydd offerynnau neu offer sain personol yn ystod y cyfnodau hyn
 • Caiff y rheoliadau gwersylla eu cylchredeg i’r rhai sy’n gwersylla ym mis Mehefin 2021, pan gaiff y Telerau ac Amodau hyn eu diweddaru i’w cynnwys.
 • Caniateir nifer gyfyngedig o Gamperfaniau ar y safle. Mae ffi unigol ychwanegol o £60 fesul cerbyd sy’n rhaid ei brynu gyda’ch tocynnau.

6 Data Personol

 • Caiff unrhyw ddata personol a drosglwyddwch i ni drwy bost electronig neu mewn modd arall ei ddefnyddio gennym yn unol â'n Polisi Preifatrwydd a thrwy brynu tocynnau rydych yn derbyn ein Polisi Preifatrwydd sydd ar gael i'w weld yma 
 • Nid yw Beyond the Border yn cadw unrhyw wybodaeth ariannol bersonol. Caiff pob taliad am docyn eu gwneud drwy gwmni trydydd parti, Canolfan Celfyddydau Taliesin/Ticket Solve.

7 Diogelwch ac Atebolrwydd Cyhoeddus

 • Mae Beyond the Border eisiau sicrhau diogelwch ei gynulleidfaoedd, artistiaid a staff ac maent wedi creu dogfen mesurau diogelwch gyfredol ar sut y bydd BtB yn gwneud y profiad yn ddiogel i bawb yn ystod COVID-19. Gweler y dudalen Mesurau Diogelwch
 • Mae mynychwyr yr ŵyl yn mynd ar y safle ar y risg eu hunain.
 • Ar gyfer diogelwch pawb sy'n mynychu'r ŵyl, cynhelir chwiliadau diogelwch ar fynediad i'r safle. Gallwch gael eich chwilio wrth y fynedfa neu unrhyw rhan o faes yr ŵyl neu mewn gweithgareddau safle. Gellir gwrthod mynediad i bobl sy'n anfodlon cael eu chwilio neu gellir eu troi o'r safle a chael ei band arddwrn wedi ei dynnu.
 • Ni chaniateir yr eitemau dilynol ar faes yr ŵyl neu o amgylch Tŷ Newton neu Gastell Dinefwr ac os deuir o hyd iddynt cânt eu tynnu oddi ar y rhai sy'n mynychu a gall olygu y bydd y gwrthodir mynediad iddynt neu ofyn iddynt adael yr ŵyl:
 • Sylweddau anghyfreithlon
 • Nwy chwerthin
 • Tannau agored neu farbeciws
 • Generaduron
 • Cynwysyddion gwydr
 • Unrhyw beth y gellid ei ddehongli fel arf neu fygythiad
 • Tân gwyllt, ffaglau neu ffrwydron.
 • Systemau sain, laserau neu oleuadau strôb.
  • Mae Beyond the Border a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i fynychwyr i'r digwyddiad os ystyriwn eu bod yn risg, anghyfleuster neu ymyriad posibl i eraill.
  • Mae'n rhaid i'r rhai sy'n mynychu'r ŵyl gydymffurfio â'r holl statudau perthnasol, cyhoeddiadau diogelwch a chyfarwyddiadau gan staff y lleoliad pan fyddant yn mynychu'r ŵyl. Gellir gwrthod mynediad i rai ardaloedd o'r ŵyl i bobl heb ganiatad.
  • Os bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol, afreolus, anniogel neu anghyfreithlon neu os na chydweithredir gyda swyddogion y digwyddiad gall fod na chewch eich derbyn neu gall fod yn ofynnol i chi adael y safle. Yn yr achos hwn ni chaniateir unrhyw aildderbyn
  • Os oes gan fynychwyr unrhyw ofynion arbennig neu bryderon am unrhyw effeithiau arbennig (mae'r rhain yn cynnwys sain, clyweledol, effeithiau pyrotechnig neu effeithiau goleuadau) a all gael eu cynnal, yna dylid rhoi hysbysiad ymlaen llaw drwy e-bost at Beyond the Border.
  • Mae trefniadau personol mynychwyr yr ŵyl yn cynnwys teithio, llety neu letygarwch yn gysylltiedig â'r ŵyl ar eu risg eu hunain.
  • Nid yw Beyond the Border yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod i gerbydau, nwyddau neu ddeunyddiau eraill o eiddo'r rhai sy'n mynychu, artistiaid a chriw sy'n mynychu'r ŵyl.
  • Ni fydd Beyond the Border nac unrhyw un o'i asiantau neu ddarparwyr yn gyfrifol mewn unrhyw amgylchiadau am unrhyw ddifrod yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig, dilyniadol, cosbol neu ddigwyddol neu iawndal am golli defnydd, elw, data neu bethau anniraethol eraill, neu gost caffael nwyddau gwasanaethau yn lle, yn deillio allan neu'n gysylltiedig â'r ŵyl p'un ai yw iawndal o'r fath yn codi mewn cyfraith, esgeulustod, torcyfraith, dan statud, mewn ecwiti, yn y gyfraith neu fel arall, heblaw: (a) mewn unrhyw amgylchiadau lle mae toriad o ddyletswydd o ofal cyfreithiol i Beyond the Border; (b) mewn amgylchiadau lle mae colled neu ddifrod o'r fath yn ganlyniad y medrid ei ragweld yn rhesymol oherwydd toriad o'r fath; a (c) i'r graddau nad yw unrhyw gynnydd mewn unrhyw golled neu ddifrod yn deillio o doriad gan fynychwyr yr ŵyl yn unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn.
  • Nid oes dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn gweithredu i eithrio neu i gyfyngu atebolrwydd Beyond the Border am farwolaeth neu anaf personol yn ganlyniad i'n hesgeulustod, twyll neu unrhyw rwymedigaeth arall, na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu gan y gyfraith berthnasol.
  • Dylai unrhyw gwynion am yr ŵyl gael eu gwneud yn brydlon i Beyond the Border. Os bydd unrhyw anghydfod, bydd Beyond the Border yn ceisio eu datrys cyn gynted ag sydd modd.

Diweddarwyd Telerau ac Amodau 14 Tachwedd 2020.

Day tickets available from 1 April 2021


ARCHEBWCH DOCYNNAU AR-LEIN


Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg