body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tocynnau

Beyond the Border Image for

DALIER SYLW: CAFODD BEYOND THE BORDER EI GOHIRIO TAN 2021.

Gall Aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol brynu tocynnau Ail Haen yn rhatach (10% i ffwrdd). Nid yw’r rhain yn rhatach na thocynnau Deryn Cynnar. Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn rhoi eich rhif Aelodaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol pan fyddwch yn archebu.

Aiff tocynnau prisiau llawn ar werth ym mis Ebrill 2021 ynghyd â thocynnau dydd.


ARCHEBWCH DOCYNNAU AR-LEIN


Prisiau Tocynnau

Tocyn Penwythnos Penwythnos a Gwersylla Nos Wener Dydd Sadwrn Dydd Sul
Ail gylch (Ion 2020- Rhagfyr 2020)
Oedolyn £120 £140
Plentyn (6-17) £55 £67.50
Penwythnos Teulu £298 £363
Aelod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol £110 £130
Aelod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Teulu) £290 £355
Ail gylch (1 Ion 2021 - 31 Mawrth 2021)
Oedolyn £135 £155
Plentyn (6-17) £70 £82.50
Penwythnos Teulu £349 £414
Aelod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol £122 £144
National Trust (Family) £314 £379

Nifer gyfyngedig o leoedd ar gyfer carafanau/camperfaniau - £60

Plant dan 5 - am ddim

Tocynnau Gofalwyr a Chymdeithion AM DDIM
(Eligibility information can be found here – Hygyrchedd

Gostyngiad (10%) i Aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol


Gwybodaeth Pwysig

Dim ond drwy wefan Beyond the Border a Brown Paper Tickets y gellir prynu tocynnau. Brown Paper Tickets.

Ffioedd gweinyddiaeth a chardiau credyd yn ychwanegol at bris tocynnau. Safonol 0.79c + 5%

Ni fedrir prynu tocynnau ar gyfer yr Ŵyl drwy neu ar y safle yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr tan 2-4 Gorffennaf 2021.

Os hoffech archebu dros y ffôn, cysylltwch â

Dim ond drwy wefan Beyond the Border a Brown Paper Tickets y gellir prynu tocynnau.

Ni ellir prynu tocynnau ar gyfer yr Ŵyl drwy neu ar safle'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol tan yr ŵyl ym mis Gorffennaf 2020.

Os hoffech archebu dros y ffôn, cysylltwch â 0800 411 8881

Mae Tocynnau Penwythnos a Gwersylla yn cynnwys mynediad i'r ŵyl rhwng dydd Gwener 3 Gorffennaf i ddydd Llun 6 Gorffennaf 9am

Mae Tocynnau Penwythnos (dim gwersylla) yn cynnwys mynediad i'r safle rhwng dydd Gwener 3 Gorffennaf 6pm tan ddiwedd y rhaglen ddydd Sul 5 Gorffennaf.

Safle gwersylla gyda Gwersylla a Thocynnau'r Ŵyl yn unig (dim yn cynnwys offer gwersylla)

Parcio car

Cyfleusterau cawod a thoiled ar y safle.

Access to Newton House, Dinefwr

Rhaglen yr Ŵyl

A full list of Camping Facilities can be found here

 

Yn ogystal â'r Telerau ac Amodau hyn, mae mynychwyr yr ŵyl yn cytuno i gydymffurfio gyda 'Rheolau Safonau Ymddygiad yr Ŵyl'. Mae'r rhain ar gael ar wefan Beyond the Border, yn rhaglen yr ŵyl a chânt eu harddangos yn Swyddfa Docynnau yr ŵyl yn ystod y digwyddiad. Gofynnir i chi neilltuo amser i ddod yn gyfarwydd â nhw fel ein bod i gyd yn mwynhau'r ŵyl.

Nid yw'r Telerau ac Amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol fel defnyddiwr. I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau statudol cysylltwch â Cyngor Ar Bopeth neu'r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau. Gall Beyond the Border newid y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw amser. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio'n rheolaidd i benderfynu os bu newid yn y Telerau ac Amodau.

1 Cyffredinol

 • Gellir cael mynediad i brif faes yr ŵyl rhwng 6pm-12 canol-nos ddydd Gwener 3 Gorffennaf 2020 a 10am-12 canol nos ddydd Sadwrn 4 a dydd Sul 5 Gorffennaf 2020.
 • Mae Beyond the Border yn cadw'r hawl i newid y rhaglen cyn ac yn ystod yr ŵyl lle mae angen rhesymol i wneud hynny
 • Gan weithio gyda'r safle bresennol, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr , mae Beyond the Border wedi ceisio gwneud y safle mor hygyrch ag sydd modd. Mae manylion llawn ein cyfleusterau a gofynion mynediad ar gael yn beyondtheborder.com
 • Mae Tir Parc Dinefwr yn fferm waith ac felly bydd da byw mewn caeau cyfagos, felly dylai pob ci gael ei gadw ar dennyn tra mae ar y safle.
 • Ni chaniateir unrhyw fasnachu ar y safle heblaw gan fasnachwyr a awdurdodwyd gan Beyond the Border.
 • Mae'r rhai sy'n mynychu yn cydsynio i gael ei ffilmio, ffotograffio a'u recordio tra yng ngweithgareddau'r ŵyl i'w defnyddio yn neunyddiau hyrwyddo Beyond the Border. Yn ychwanegol, caiff nifer o'r digwyddiadau ei byw-ffrydio'n fyw ar fideo i gynulleidfaoedd rhyngwladol Beyond the Border.
 • Caniateir i'r rhai sy'n mynychu ddod ag alcohol ar gyfer defnydd personol i'r wersyllfa ond nid i brif safle'r ŵyl neu adeiladau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 • Mae'n rhaid i'r rhai sy'n mynychu barchu cyfarwyddyd y stiwardiaid ar y safle.
 • Yn unol ag ethos o chwedleua llafar, mae Beyond the Border yn gwahardd yn llwyr ddefnydd heb ganiatad o offer recordio sain/gweledol yn ystod perfformiad.
 • Ni chaniateir ysmygu unrhyw le ar y safle. Mae hyn yn cynnwys e-sigarets
 • Mae gan Beyond the Border hawl, ond nid y rheidrwydd, i fonitro unrhyw weithgaredd a chynnwys amhriodol yn gysylltiedig gyda Beyond the Border ar-lein (h.y. ffilmio a darlledu heb ganiatâd, ymddygiad amhriodol ar-lein tuag at yr ŵyl a staff). Gallwn ymchwilio unrhyw gwynion a chymryd unrhyw gamau gweithredu a farnwn yn briodol a all gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, roi rhybuddion, atal, terfynu neu osod amodau ar eich mynediad i'r Ŵyl a/neu ofyn am unrhyw ddeunyddiau i gael eu tynnu oddi ar lein.
 • Dylech dybio fod hawlfraint ar bopeth a welwch ac a ddarllenwch ar wefan a chyfryngau cymdeithasol Beyond the Border os na nodir fel arall, ac ni chaniateir ei ddefnyddio mewn man arall heblaw gyda chaniatâd. Cedwir pob hawl.

2 Tocynnau a bandiau arddwrn

 • I gael mynediad i safle'r ŵyl mae'n rhaid i chi fod wedi prynu tocyn dilys drwy Brown Paper Tickets. Nid yw aelodaeth o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadw yn rhoi mynediad i chi i brif safle'r ŵyl.
 • Bydd Beyond the Border yn cynnig system prisiau mewn haenau yn seiliedig ar y tocynnau rhataf yn cael eu cynnig cyntaf fel tocynnau Deryn Cynnar o 8 Tachwedd 2019. Y rhain fydd y tocynnau rhataf a dim ond am gyfnod cyfyngedig y byddant ar gael. Pris y tocynnau fydd y pris a osodwyd pryd wnewch eich archeb. Mae'r holl brisiau a hysbysebwyd yn eithrio ffioedd archebu a gweinyddiaeth, y codir tâl amdanynt ar ddiwedd y trafodiad gan Brown Paper Tickets. Ffioedd gweinyddol Brown Paper Tickets yw 0.79c + 5% o brisiau'r tocynnau. Gall Brown Paper Tickets hefyd godi ffioedd credyd/debyd ar docynnau. Ni dderbynnir unrhyw archeb nes bod Brown Paper Tickets wedi derbyn y taliad llawn mewn arian wedi'i glirio.
 • Bydd gan y rhai sy'n mynychu'r ŵyl fynediad i Tŷ Newtown Dinefwr yn ystod yr Ŵyl (oriau agor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn unig). Caiff hyn ei gynnwys ym mhris tocyn yr ŵyl.
 • Gall deiliaid tocynnau dydd ddydd Sadwrn a dydd Sul gael mynediad i safle'r ŵyl o 10am tan gau rhaglen yr ŵyl. Ni chaniateir gwersylla ar gyfer deiliaid tocyn dydd
 • Ni chyhoeddir tocynnau cyn y digwyddiad. Bydd angen i'r rhai sy'n mynychu'r ŵyl gyflwyno eu cyfeirnod/rhif archeb, tystiolaeth o bwy ydynt (cerdyn banc, trwydded gyrru ac yn y blaen) a cherdyn aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (os yn hawlio disgownt) a chânt wedyn fand arddwrn pan fyddant yn mynd i safle'r ŵyl
 • Mae'n rhaid gwisgo bandiau arddwrn ar yr arddwrn ar bob amser pan fyddwch yn bresennol yn yr ŵyl.
 • Gall plant 5 oed a iau fynd i'r ŵyl am ddim. Fodd bynnag, mae angen i docyn 'Plentyn (5 oed a iau)' fod wedi eu harchebu ar eu cyfer.
 • Mae'n rhaid rhoi rhif ffôn oedolyn cyfrifol ar fandiau arddwrn plant.
 • Gall y rhai sy'n mynychu'r ŵyl fynd a gadael safle'r ŵyl ond mae'n rhaid iddynt gadw eu bandiau arddwrn a'u cyfeirnod archebu arnynt.
 • Dim ond ar gyfer defnydd personol y ceir prynu tocynnau ac nid i'w gwerthu ymlaen, hysbysebu, hyrwyddiadau, cystadlaethau neu swîp.
 • Mae Beyond the Border yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw archeb y mae gennym sail resymol dros amau iddynt gael eu gwneud yn dwyllodrus

3 Ad-daliadau a Chanslo

 • Ni roddir ad-daliad ar unrhyw docyn os na chaiff y digwyddiad ei ganslo. Ar gyfer sicrwydd a thawelwch meddwl rydym yn cynghori rhai sy'n archebu i gymryd eu hyswiriant unigol eu hunain ar gyfer unrhyw amgylchiadau annisgwyl e.e. salwch, damweiniau, canslo trafnidiaeth. Os gwneir unrhyw ad-daliadau, byddant yn cael eu talu i'r rhai a archebodd y tocynnau ac nid i'r sawl sy'n mynychu'r ŵyl.
 • Os yw'n rhaid canslo'r ŵyl am unrhyw reswm, byddwn yn eich hysbysu drwy e-bost neu alwad ffôn yn y lle cyntaf cyn cyhoeddi gwybodaeth ganslo ar-lein. Eich cyfrifoldeb chi yw ein hysbysu am unrhyw newidiadau mewn manylion cyswllt, enw, e-bost, rhif ffôn neu gyfeiriad fel y gallwn eich hysbysu am newidiadau.
 • Os caiff yr ŵyl ei chanslo, cewch ad-daliad drwy Brown Paper Tickets, fodd bynnag bydd Brown Paper Tickets yn cadw ffioedd gweinyddiaeth o 0.79c + 5%. Bydd ad-daliadau ar y gwerth y gwnaethoch ei dalu am y tocyn adeg prynu.
 • Ni fydd unrhyw newidiadau sydd eu hangen i'r rhaglen yn rhoi hawl i'r sawl sy'n archebu i gael unrhyw ddisgownt neu ad-daliad o brisiau'r tocyn.

4 Cyfyngiadau Oedran

 • Mae'n rhaid i bobl ifanc dan 18 gael eu goruchwylio gan oedolyn cyfrifol (dros 21 oed) bob amser. Gall rhieni a gwarcheidwaid fod yn gyfrifol ar bob amser am rai dan 18 oed yn yr ŵyl sy'n mynychu gyda nhw. Nid yw Beyond the Border yn derbyn unrhyw ddyletswydd gofal neu ymrwymiad rhieni neu oruchwylio ar gyfer unrhyw un dan 18 oed ar y safle.
 • Rydym yn cynghori pobl ifanc 18 oed a throsodd i ddod â thystiolaeth o oedran, gan y byddwn yn gadarnhad o'u hoedran os ydynt yn edrych dan 25 oed.
 • Ni chaniateir i ran dan 18 brynu alcohol ar y safle. Bydd polisi her 21 yn ei le ar gyfer pob gwerthiant alcohol ar y safle. Mae'n anghyfreithlon i unrhyw un i brynu alcohol ar ran rhai dan 18.
 • Gall fod cyfyngiad oedran ar rannau o'r rhaglen artistig oherwydd cynnwys aeddfed. Dangosir hyn yn rhaglen yr ŵyl.

5 Gwersylla

 • Dim ond i rai sy'n mynychu am y penwythnos y cynigir gwersylla ac mae'n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn prynu tocynnau gwersylla ar wahân drwy wefan Brown Paper Tickets cyn 1 Mehefin 2020 os ydynt yn dymuno gwersylla ar safle Dinefwr. Ni fydd tocynnau gwersylla ar gael ar ôl y dyddiad hwnnw.
 • Bydd gwersyllfa'r ŵyl yn agor am 12 canol dydd ddydd Gwener 3 Gorffennaf 2020 ac yn cau am 12 canol-dydd ddydd Llun 6 Gorffennaf 2020.
 • Mae lleoedd parcio ger y wersyllfa ar gyfer gwersyllwyr yr ŵyl yn unig. Mae maes parcio ar wahân ger Tŷ Newton ar gyfer rhai sy'n mynychu am y dydd.
 • Oriau tawel y wersyllfa yw 10pm tan 8pm. Ni chaniateir unrhyw ddefnydd offerynnau neu offer sain personol yn ystod y cyfnodau hyn
 • Caiff y rheoliadau gwersylla ei cylchredeg yn gynnar yn 2020 i'r rhai sy'n gwersylla pan gaiff y Telerau ac Amodau hyn eu diweddaru i'w cynnwys
 • Byddwn yn cadarnhau ddechrau 2020 os caniateir i faniau camper ddod ar y safle.

6 Data Personol

 • Caiff unrhyw ddata personol a drosglwyddwch i ni drwy bost electronig neu mewn modd arall ei ddefnyddio gennym yn unol â'n Polisi Preifatrwydd a thrwy brynu tocynnau rydych yn derbyn ein Polisi Preifatrwydd sydd ar gael i'w weld yma:
 • Nid yw Beyond the Border yn cadw unrhyw wybodaeth ariannol bersonol. Caiff pob taliad am docynnau ei wneud drwy'r cwmni trydydd parti, Brown Paper Tickets.

7 Diogelwch ac Atebolrwydd Cyhoeddus

 • Mae mynychwyr yr ŵyl yn mynd ar y safle ar y risg eu hunain.
 • Ar gyfer diogelwch pawb sy'n mynychu'r ŵyl, cynhelir chwiliadau diogelwch ar fynediad i'r safle. Gallwch gael eich chwilio wrth y fynedfa neu unrhyw rhan o faes yr ŵyl neu mewn gweithgareddau safle. Gellir gwrthod mynediad i bobl sy'n anfodlon cael eu chwilio neu gellir eu troi o'r safle a chael ei band arddwrn wedi ei dynnu.
 • Ni chaniateir yr eitemau dilynol ar faes yr ŵyl neu o amgylch Tŷ Newton neu Gastell Dinefwr ac os deuir o hyd iddynt cânt eu tynnu oddi ar y rhai sy'n mynychu a gall olygu y bydd y gwrthodir mynediad iddynt neu ofyn iddynt adael yr ŵyl:
 • Sylweddau anghyfreithlon
 • Nwy chwerthin
 • Tannau agored neu farbeciws
 • Generaduron
 • Anifeiliaid anwes
 • Cynwysyddion gwydr
 • Unrhyw beth y gellid ei ddehongli fel arf neu fygythiad
 • Tân gwyllt, ffaglau neu ffrwydron.
 • Systemau sain, laserau neu oleuadau strôb.
  • Mae Beyond the Border a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i fynychwyr i'r digwyddiad os ystyriwn eu bod yn risg, anghyfleuster neu ymyriad posibl i eraill.
  • Mae'n rhaid i'r rhai sy'n mynychu'r ŵyl gydymffurfio â'r holl statudau perthnasol, cyhoeddiadau diogelwch a chyfarwyddiadau gan staff y lleoliad pan fyddant yn mynychu'r ŵyl. Gellir gwrthod mynediad i rai ardaloedd o'r ŵyl i bobl heb ganiatad.
  • Os bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol, afreolus, anniogel neu anghyfreithlon neu os na chydweithredir gyda swyddogion y digwyddiad gall fod na chewch eich derbyn neu gall fod yn ofynnol i chi adael y safle. Yn yr achos hwn ni chaniateir unrhyw aildderbyn
  • Os oes gan fynychwyr unrhyw ofynion arbennig neu bryderon am unrhyw effeithiau arbennig (mae'r rhain yn cynnwys sain, clyweledol, effeithiau pyrotechnig neu effeithiau goleuadau) a all gael eu cynnal, yna dylid rhoi hysbysiad ymlaen llaw drwy e-bost at Beyond the Border.
  • Mae trefniadau personol mynychwyr yr ŵyl yn cynnwys teithio, llety neu letygarwch yn gysylltiedig â'r ŵyl ar eu risg eu hunain.
  • Nid yw Beyond the Border yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod i gerbydau, nwyddau neu ddeunyddiau eraill o eiddo'r rhai sy'n mynychu, artistiaid a chriw sy'n mynychu'r ŵyl.
  • Ni fydd Beyond the Border nac unrhyw un o'i asiantau neu ddarparwyr yn gyfrifol mewn unrhyw amgylchiadau am unrhyw ddifrod yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig, dilyniadol, cosbol neu ddigwyddol neu iawndal am golli defnydd, elw, data neu bethau anniraethol eraill, neu gost caffael nwyddau gwasanaethau yn lle, yn deillio allan neu'n gysylltiedig â'r ŵyl p'un ai yw iawndal o'r fath yn codi mewn cyfraith, esgeulustod, torcyfraith, dan statud, mewn ecwiti, yn y gyfraith neu fel arall, heblaw: (a) mewn unrhyw amgylchiadau lle mae toriad o ddyletswydd o ofal cyfreithiol i Beyond the Border; (b) mewn amgylchiadau lle mae colled neu ddifrod o'r fath yn ganlyniad y medrid ei ragweld yn rhesymol oherwydd toriad o'r fath; a (c) i'r graddau nad yw unrhyw gynnydd mewn unrhyw golled neu ddifrod yn deillio o doriad gan fynychwyr yr ŵyl yn unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn.
  • Nid oes dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn gweithredu i eithrio neu i gyfyngu atebolrwydd Beyond the Border am farwolaeth neu anaf personol yn ganlyniad i'n hesgeulustod, twyll neu unrhyw rwymedigaeth arall, na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu gan y gyfraith berthnasol.
  • Dylai unrhyw gwynion am yr ŵyl gael eu gwneud yn brydlon i Beyond the Border. Os bydd unrhyw anghydfod, bydd Beyond the Border yn ceisio eu datrys cyn gynted ag sydd modd.

Diweddarwyd Telerau ac Amodau ar 4 Tachwedd 2019

Tocynnau dydd ar gael o 1 Ebrill 2020


ARCHEBWCH DOCYNNAU AR-LEIN


Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg
English (UK) Cymraeg