body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gweithio gyda ni

Cynigiwn gyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i weithio gyda ni o amgylch yr ŵyl. Caiff manylion swyddi eu hysbysebu yma

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae ceisiadau i fasnachu yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border ar agor nawr.

Mae Beyond the Border yn chwilio am werthwyr bwyd, elusennau a stondinau unigryw sydd am gymryd safleoedd yn Beyond the Border 2020. Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl ei rinweddau ei hun a’r modd y mae’n cyd-fynd ag ethos Beyond the Border i gynnig amrywiaeth o fwydydd, diodydd a nwyddau o safon uchel i’r rhai sy’n dod i’r Ŵyl, felly rhowch gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl gan gynnwys ffotograffau o’ch safle a’ch cynnyrch.

Bydd pob stondin yn cael ei phrisio yn unigol, ar sail y nifer o staff, maint y stondin, gofynion y stondin a’r cynnyrch sydd ar werth info@beyondtheborder.com all applicants must complete a Traders Application Form. Successful applicants will be contacted with further information and details of the pitch location and price.

Traders Application Form 2020

Ymgeisiwch i fod yn wirfoddolwr yn yr Ŵyl ar 1 Chwefror.

Cynhelir Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border 2020 mewn lleoliad newydd ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Beyond the Border ac mae arnom angen tîm o wirfoddolwyr sydd yr un mor gyffrous am y symud i gartref newydd ac am helpu i wneud y symud mor llwyddiannus â phosibl. Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd i Wirfoddolwyr gan gynnwys stiwardio lleoliadau, gwarchod safleoedd, meysydd parcio, cyswllt ag artistiaid, a rheoli traffig. Bydd ein tîm o Wirfoddolwyr yn cael ei ddewis a’i reoli gan Wicked Events.

Applications for Volunteers will be through their website

Allwch chi ein helpu i greu Stori ein dyfodol?

Mae Beyond the Border yn cael ei ystyried yn un o wyliau storio rhyngwladol gorau'r byd. Y llynedd, ar ôl dathlu 25ainth mlynedd, penodwyd Cyfarwyddwr Artistig newydd, Naomi Wilds, a chychwynnwyd ar drefniadau i symid yr Ŵyl i safle newydd ym mharc a Chastell Dinefwr yn Sir Gaerfyrddin. Mae natur gwyliau yn newid ac felly rydyn ni am benodi ymddiriedolwyr newydd sydd â sgiliau penodol i helpu arwain yr Ŵyl i'r dyfodol.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano

Mae cynllunio a chyflwyno'r Ŵyl yn gofyn am ystod eang o sgiliau a rhinweddau. Mae'r sefydliad hefyd yn fwy na gŵyl yn unig. Rydym yn ymwneud â phrosiectau sy'n datblygu'r gelf, yn defnyddio gwahanol gyfryngau a rhai sy'n defnyddio storio ym myd addysg, ar gyfer iechyd a lles ac i greu newid cymdeithasol cadarnhaol. O ganlyniad rydym yn edrych am ymddiriedolwyr newydd o amryw gefndiroedd i ddod a phrofiad a gwybodaeth bwysig i'n bwrdd, yn enwedig yn y meysydd canlynol:

  • Cyllid a Chyfrifyddu
  • Datblygu busnes / Codi Arian a Nawdd
  • Menter Fasnachol
  • Addysg
  • Llywodraethu elusennau / sefydliadau gwirfoddol
  • Iechyd a Lles
  • Cyfreithiol

Beth sy'n ymwneud â bod yn ymddiriedolwr gyda Beyond the Border?

Fel rheol, cynhelir ein cyfarfodydd yn ardal Caerdydd, ond mae presenoldeb o bell trwy Skype yn bosibilrwydd felly nid yw pellter o reidrwydd yn rhwystr i fod yn ymddiriedolwr.

Mae'r cyfarfodydd ymddiriedolwyr yn hau hadau sydd yn y pen draw yn creu'r hud arbennig hwnnw sef Gŵyl Beyond the Border a'i phrosiectau cysylltiedig. Mae mewnbwn ymddiriedolwyr yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae'r cyfarfodydd yn ymdrin â chysyniadoli cychwynnol yr Ŵyl ynghyd â phrosiectau atodol ac yna'n datblygu'r agweddau artistig ac entrepreneuraidd sy'n sicrhau ein bod yn parhau'n gynaliadwy yn ariannol wrth gyflawni ein cenhadaet, sef:

Dod â straeon a phobl ynghyd, o Gymru a'r byd, trwy ŵyl eilflwydd ysbrydoledig a phrosiectau sy'n dyfnhau cysylltiad trwy bŵer straeon

Sut i wneud cais:

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch lythyr atom yn nodi pam mae gennych ddiddordeb mewn dod yn ymddiriedolwr a'r hyn rydych chi'n teimlo y gallech chi ei gynnig, ynghyd â phrofiad perthnasol. Manylwch hefyd ar unrhyw beth yr ydych am gael allan o fod yn ymddiriedolwr.

You can email your letter to andrewprice@beyondtheborder.com neu ei bostio i Beyond the Border, Baltic House, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH

Gellir cyfeirio ymholiadau a chwestiynau anffurfiol at

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 6 Mawrth 2020.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
^
Cymraeg
English (UK) Cymraeg