body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gweithio gyda ni

Cynigiwn gyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i weithio gyda ni o amgylch yr ŵyl. Caiff manylion swyddi eu hysbysebu yma

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae Gŵyl Chwedleua Beyond the Border yn edrych am Gydlynydd Gŵyl llawrydd i gynorthwyo timau Rheoli, Gweithrediadau a Chynhyrchu yr Ŵyl i gyflwyno gŵyl lwyddiannus ym mis Gorffennaf 2021 yn ei safle newydd yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr.

Contract:
Bydd y penodiad yn dechrau cyn gynted ag sydd modd ac yn dod i ben ar 23 Gorffennaf. Cynhelir yr Ŵyl ar 2-4 Gorffennaf a bydd y gwaith o adeiladu’r ŵyl yn dechrau ar 26 Mehefin a bydd i ffwrdd o’r safle erbyn 8 Gorffennaf. Cynhelir Gŵyl Rithiol rhwng 19 Mehefin a 17 Gorffennaf.

Defnyddiwyd cyfradd dyddiol dybiannol o £150 i greu llinell cost gyllideb ar gyfer y contract hwn, fodd bynnag caiff ei gynnig ar sail ‘cyflawni gwaith’ am swm a gytunwyd. Mae angen gweithio’n hyblyg, gyda disgwyliad o ddyrannu digon o amser i gefnogi cydlynu’r digwyddiad gyda disgwyliad o ymrwymiad sylweddol o amser o amgylch y digwyddiad ei hun. Y gydnabyddiaeth ariannol a gynigir yw £5,000.

Dylai eich cais derbyn erbyn 5pm 26 Ebrill 2021 fan bellaf

Disgrifiad swydd:

Gweithio fel rhan o dîm BTB i gyflwyno gŵyl lwyddiannus gan gyflawni targedau a sefydlwyd gan y Bwrdd o ran llwyddiant ariannol, profiad cwsmeriaid, datblygu partneriaethau, profiad perfformwyr, profiad gwirfoddolwyr a phrofiad masnachwyr.

Cynorthwyo gyda chydlynu a gweinyddu gofynion artistiaid ar gyfer yr ŵyl yn cynnwys cydlynu gyda’r cyfarwyddwr artistiaid, rheolwr yr ŵyl, y tîm gweithrediadau a rheoli cynhyrchiad a sicrhau y caiff manylebion a gwybodaeth eu cyfleu’n llwyddiannus i grwpiau perthnasol.

Cynorthwyo gyda chydlynu a gweinyddu gwybodaeth i wirfoddolwyr.

Cynorthwyo Rheolwr yr Ŵyl gyda chydlynu a gweinyddu amserlenni yn ystod yr ŵyl yn cynnwys artistiaid a gwirfoddolwyr yn cynnwys cydlynu gyda’r timau rheoli.

Cynorthwyo gyda chydlynu rhwymedigaethau contract gydag unigolion, cwmnïau a chontractwyr yng nghyswllt cyflwyno’r ŵyl yn cynnwys staff llawrydd, artistiaid, cyflenwyr a masnachwyr.

Cynorthwyo Rheolwr yr Ŵyl wrth sicrhau y caiff holl brosesau llywodraeth leol a llywodraeth genedlaethol eu dilyn wrth gyflwyno’r ŵyl yn nhermau diogelwch yn cynnwys canllawiau Covid, cydymffurfiaeth, targedau MEU.

Gweithio gyda’r Tîm Rheoli i sicrhau y caiff gwybodaeth ei chasglu ar gyfer adrodd a gwerthusiad i’r Bwrdd, sefydliadau perthnasol a chyff cyllido ac i gyrff cyllido.

Sut i wneud cais
Dylid anfon llythyr cais yn rhoi manylion sut ydych yn cyflawni y fanyleb person, CV atodol ac enw dau/dwy ganolwr at info@beyondtheborder.com.

Rydym yn awgrymu eich bod yn gofyn am “derbynneb darllen” fel y gallwch gael sicrhad iddo gyrraedd yn ddiogel.

Dylai eich cais derbyn erbyn 5pm 26 Ebrill 2021 fan bellaf.

Cynhelir cyfweliadau ar-lein yn fuan wedyn, dyddiad i’w gadarnhau.

Manylion pellach yn y dolenni PDF a dogfen Word islaw

BTB Festival Coordinator Job Description WORD DOC

BTB Festival Coordinator Job Description PDF

BTB Cydlynydd Yr Ŵyl BTB Cydlynydd Yr Ŵyl WORD DOC

BTB Cydlynydd Yr Ŵyl PDF

Mae ceisiadau i fasnachu yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border ar agor nawr.

Mae Beyond the Border yn chwilio am werthwyr bwyd, elusennau a stondinau unigryw sydd am gymryd safleoedd yn Beyond the Border 2020. Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl ei rinweddau ei hun a’r modd y mae’n cyd-fynd ag ethos Beyond the Border i gynnig amrywiaeth o fwydydd, diodydd a nwyddau o safon uchel i’r rhai sy’n dod i’r Ŵyl, felly rhowch gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl gan gynnwys ffotograffau o’ch safle a’ch cynnyrch.

Bydd pob stondin yn cael ei phrisio yn unigol, ar sail y nifer o staff, maint y stondin, gofynion y stondin a’r cynnyrch sydd ar werth info@beyondtheborder.com Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi Ffurflen Gais Masnachwyr. Cysylltir ag ymgeiswyr llwyddiannus gyda mwy o wybodaeth a manylion lleoliad a phris lleiniau.

Traders Application Form 2020

Ymgeisiwch i fod yn wirfoddolwr yn yr Ŵyl ar 1 Chwefror.

Cynhelir Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border 2020 mewn lleoliad newydd ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Beyond the Border ac mae arnom angen tîm o wirfoddolwyr sydd yr un mor gyffrous am y symud i gartref newydd ac am helpu i wneud y symud mor llwyddiannus â phosibl. Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd i Wirfoddolwyr gan gynnwys stiwardio lleoliadau, gwarchod safleoedd, meysydd parcio, cyswllt ag artistiaid, a rheoli traffig. Bydd ein tîm o Wirfoddolwyr yn cael ei ddewis a’i reoli gan Wicked Events.

Applications for Volunteers will be through their website

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg