body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gweithio gyda ni

Cynigiwn gyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i weithio gyda ni o amgylch yr ŵyl. Caiff manylion swyddi eu hysbysebu yma

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae ceisiadau i fasnachu yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border ar agor nawr.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu isicrhau y gallwn fwrw ymlaen i gynnal gŵyl yn 2021 ym mha gapasiti ac ar ba ffurf bynnag yn unol ag unrhyw ganllawiau a fydd ar gael y pryd hwnnw oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau awyr agored.

Fel y gwyddoch efallai, mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo llond llaw o ddigwyddiadau diwylliannol yn ddiweddar, i gael eu cynnal ym mis Mai a mis Mehefin. Yn seiliedig ar ein holl sgyrsiau hyd yma gyda'r partïon perthnasol, rydyn ni’n obeithiol y byddwn ninnau hefyd yn cael bwrw ati, ond mae'n debygol y derbynnir cadarnhad terfynol yn agos iawn at amser yr ŵyl. Fel rydyn ni i gyd yn gwybod, mae'r sefyllfa'n newid yn gyson ac er ei bod yn anodd cynllunio ymlaen llaw rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i sichrau bod Gŵyl Chwedleua Beyond the Border 2021 yn digwydd.

Mae Beyond the Border yn chwilio am werthwyr bwyd, elusennau a stondinau unigryw sydd am gymryd safleoedd yn Beyond the Border 2021. Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl ei rinweddau ei hun a’r modd y mae’n cyd-fynd ag ethos Beyond the Border i gynnig amrywiaeth o fwydydd, diodydd a nwyddau o safon uchel i’r rhai sy’n dod i’r Ŵyl, felly rhowch gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl gan gynnwys ffotograffau o’ch safle a’ch cynnyrch.

Os hoffech fasnachu yn Beyond the Border 2021 cysylltwch â info@beyondtheborder.com Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi Ffurflen Gais Masnachwyr. Cysylltir ag ymgeiswyr llwyddiannus gyda mwy o wybodaeth a manylion lleoliad a phris lleiniau.

Traders Application Form 2021 

Rydym yn edrych am bobl gyfeillgar a brwdfrydig i ymuno â ni ar gyfer y flwyddyn hollbwysig i Beyond the Border wrth i ni weithio i gyflwyno ein gŵyl gyntaf yn llwyddiannus yn ein safle newydd yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr yn Llandeilo. Blwyddyn hollbwysig a wnaed yn fwy diddorol byth oherwydd iddi gael ei gohirio o 2020 ac mae’n ymateb i’n cyd-destun presennol, yn 2021.

Ar y cam hwn rydym yn gwneud popeth a fedrwn i wneud yn siŵr fod yr ŵyl yn digwydd ym mha bynnag faint y caniateir i ni wneud hynny, a gyda pha bynnag mesurau diogelwch mae angen i ni eu rhoi ar waith o fewn yr amgylchiadau eithriadol hyn ac os ydym yn llwyddiannus rydym yn debyg o fod yn un o’r ychydig iawn o wyliau a gynhelir yng Nghymru yn ystod haf 2021.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r tîm sy’n cludo ei gynulleidfaoedd i fyd hudolus chwedleua yn Ninefwr, mae gennym swyddi ar gael sydd angen lefelau gwahanol o sgiliau a phrofiad. Y brif nodwedd yr edrychwn amdani yw cyffro i fod yn rhan o’r tîm sy’n cyflwyno Beyond the Border – Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru 2021.

Mae nifer gyfyngedig o swyddi ar gyfer gwirfoddolwyr. Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tocyn penwythnos i’r ŵyl, gwersylla am ddim ac un pryd o fwyd y dydd am ddim.

Fel arfer bydd gwirfoddolwyr yn cael 3 shifft o rhwng 3-5 awr mewn hyd dros y penwythnos.
Byddwn hefyd yn eich hyfforddi a diogelu a gweithio o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol ar y pryd.

Llenwch ein Ffurflen Google ar-lein

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg