body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Datgelwyd Lleoliad a Rhaglen Tu Hwnt i'r Ffin 2020

Mae Beyond the Border, prif Ŵyl Chwedleua Cymru wedi cyhoeddi ymhle bydd eu cartref newydd ar gyfer gŵyl 2020 ac enwau rhai o’r artistiaid fydd yn perfformio dan thema’r rhaglen, Ail-ddychmygu ein Dyfodol.

Ers mwy na 25 mlynedd, Beyond the Border yw prif Ŵyl Chwedleua ryngwladol Cymru gan ddod â straeon a phobl at ei gilydd, o Gymru a’r byd, trwy ŵyl eilflwydd sy’n ysbrydoli.

Bydd y lleoliad newydd, Parc Dinefwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadw yn Sir Gaerfyrddin, yn croesawu Gŵyl Beyond the Border 2020 ar 3-5 Gorffennaf.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig, Naomi Wilds, “Rydym wedi treulio’r 12 mis diwethaf yn archwilio a phrofi rhai lleoliadau cyffrous i fod yn gartref i’r ŵyl. Roeddem eisiau cyfnerthu rhai o’r gwyliau chwedleua sy'n digwydd eisoes yng Nghymru, fel Aberystwyth sy’n cynnal gŵyl wych gydag amgueddfa Ceredigion eleni yn ogystal â digwyddiadau eraill ledled y wlad fel Chwedleuwr Ifanc y Flwyddyn yng Ngogledd Cymru. Mae’r bartneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr yn wirioneddol gyffrous. Mae’n lleoliad anhygoel, sy’n cynnig y ddihangfa hudolus a fu wastad yn rhan gref o’r hyn y mae’r ŵyl yn ei gynnig. Mae’r ardal yn llawn straeon ardderchog o hanes Cymru, a chwedlau. Roedd Dinefwr yn un o’r lleoliadau ble buom yn cynnal rhaglen beilot mewn chwedleua yn gynharach eleni, pan oedd cynulleidfaoedd hen a newydd wrth eu bodd gyda’r lleoliad a’r ffordd y gallai’r rhaglen ymgysylltu gyda’r dirwedd.”

Yn ogystal â chyhoeddi’r lleoliad, datgelodd Beyond the Border hefyd thema Gŵyl 2020, sef Ail-ddychmygu ein Dyfodol, a fydd yn bwrw golwg ar syniadau a dulliau gweithredu newydd, yn ogystal â thalentau cartref newydd. Dywedodd Naomi Wilds said, “Mae ‘Ail-ddychmygu ein Dyfodol’ yn cydio yn y cyfleoedd cadarnhaol y gall newid ei greu, gan ein cysylltu hefyd â’r llu o wahanol lwybrau ymlaen y gallem eu dewis. Does dim pall ar amrywiaeth a hyblygrwydd y straeon ac yn ogystal â’n diddanu maen nhw’n ein galluogi i gamu i ffyrdd eraill o fodoli, a chael hwyl fawr ar yr un pryd! O fewn y thema gyffredinol hon mae ceinciau cysylltiedig sy’n cynnwys:

Bydd rhaglen Ail-ddychmygu ein Dyfodol yn gymysgedd o artistiaid cyfarwydd i gynulleidfaoedd yn ogystal â lleisiau newydd. Ymhlith yr artistiaid sydd eisoes wedi eu cadarnhau mae Daniel Morden, Michael Harvey, Tim Ralphs, Phil Okwedy a Mickey Price, Tamar Eluned Williams, Mair Tomos Ifans, Cath Little ac Amy Douglas. Hefyd yr artistiaid rhyngwladol a gadarnhawyd yw Mimesis Heidi Dahlsveen (Norwy) Abbi Patrix and Linda Edsjô (Ffrainc).

Mae Cydlynydd Ymgysylltu Beyond the Border, Tamar Eluned Williams, hefyd yn gweithio gyda phedair ysgol leol a fydd yn perfformio yn y seremoni agoriadol ar nos Wener yr ŵyl.

Tra bod chwedleua yn ganolog i’r digwyddiad penwythnos, mae’r ŵyl yn cynnwys gweithgareddau cerddoriaeth, crefftau, natur a llesiant sydd wedi eu plethu drwy’r rhaglen ac o’i chwmpas.

“Tra bod Beyond the Border ar gyfer oedolion yn bennaf, bydd gennym gainc gref o raglenni ansawdd uchel ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc yng Ngŵyl 2020.”

Bydd nifer cyfyngedig o docynnau Deryn Cynnar yn mynd ar werth ddydd Gwener, 8 Tachwedd trwy beyondtheborder.com gan gychwyn ar £110 oedolyn, £50 plentyn oed 6-17 a tocynnau teulu £272.

Mae Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yr Uned Digwyddiadau Mawr, Ewrop Greadigol a’r Ffederasiwn Chwedleua Ewropeaidd.

Cefnogir gan

^
Cymraeg