body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Hygyrchedd

Beyond the Border Storytelling Festival is committed that all audiences should and can access the event.

We plan to make the festival, the performances, the story walks and the experience of visiting NT Dinefwr more accessible than ever before.

Gwnawn hyn drwy nifer o gynlluniau drwy gydol y flwyddyn nesaf yn cynnwys gweithio gyda’n cynulleidfaoedd arferol i ofyn iddynt beth fedrwn ei wneud i wella hygyrchedd, gweithio gydag arbenigwyr hygyrchedd a gweithio gydag offer a thechnoleg.

Darllenwch fwy am yr hyn y bwriadwn ei wneud dan – Safle’r Ŵyl islaw.

Accessibility PDF

Hygyrchedd PDF

Programme Schedule will be announced in February 2023 along with BSL interpreters.

Rydych yn gymwys i wneud cais am docyn am ddim i gydymaith ddod gyda chi os ydych wedi prynu eich tocyn eich hun ac y gallwch dderbyn eich bod yn derbyn unrhyw un o’r dilynol:

  • ● Cerdyn Access gyda symbol +1 (ar gyfer tocyn cydymaith) a/neu symbol Pellter neu Gadair Olwyn (ar gyfer tocynnau cerbyd). https://www.accesscard.org.uk/
  • Llythyr cadarnhad yn dangos eich bod yn derbyn elfen “Byw Dyddiol” (ar gyfer tocynnau cydymaith) a/neu’r elfen “Mynd o Gwmpas”/”Symudedd” (ar gyfer tocynnau cerbyd) PIP neu DLA.
  • Llythyr yn cadarnhau eich bod yn derbyn Lwfans Gweini.
  • Llythyr cadarnhau eich bod yn dangos y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.
  • Dwy ochr eich Bathodyn Glas (ar gyfer tocynnau cerbyd yn unig).
  • Tystiolaeth cofrestru nam difrifol ar y golwg.
  • Tystiolaeth o ddiagnosis bod ar y sbectrwm awtistig.
  • Llythyr gan feddyg neu weithiwr meddygol proffesiynol arall yn cadarnhau na fedrech fynychu’r ŵyl ar eich pen eich hun (ar gyfer tocyn cydymaith) a/neu bod gennych anabledd neu gyflwr meddygol sy’n ei gwneud yn ofynnol i chi ddefnyddio maes gwersylla neu faes parcio hygyrch (ar gyfer tocynnau cerbyd).
  • If you are a member of Wales wide initiative HYNT Scheme.

I archebu eich tocyn cydymaith, archebwch eich tocyn eich hun ar-lein dros y ffôn. Gallwch anfon yr wybodaeth hon atom ymlaen llaw neu ddod â thystiolaeth gyda chi a dull adnabod gyda llun pan fyddwch yn casglu eich tocynnau yn yr ŵyl.

I archebu eich tocyn cydymaith, archebwch eich tocyn eich hun ar-lein dros y ffôn. Gallwch anfon yr wybodaeth hon atom ymlaen llaw neu ddod â thystiolaeth gyda chi a dull adnabod gyda llun pan fyddwch yn casglu eich tocynnau yn yr ŵyl. Os oes gennych gwestiynau, y ffordd fwyaf effeithol o gysylltu â ni yw drwy info@beyondtheborder.com. Gallwch hefyd adael neges llais ar 02921 660501 ond gan nad oes staff ar y llinell bob amser, gall fod oedi cyn cysylltu’n ôl a chi.

Byddwn yn gweithio i sicrhau, o archebu eich tocyn i adael y safle, y bydd y profiad yr ŵyl Beyond the Border fwyaf hygyrch erioed.

O amgylch y safle
Byddwn yn darparu cyfleusterau hollol hygyrch ar y maes gwersylla a maes yr ŵyl, byddwn yn darparu gofodau parcio car hygyrch dynodedig, byddwn yn darparu maes gwersylla diogel a hygyrch ac yn darparu ardaloedd hygyrch ar gyfer cerbydau byw-ynddynt.
Byddwn yn darparu arwyddion hygyrch ym mhob rhan o safle’r ŵyl a'r maes gwersylla.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth ar lwybrau hygyrch drwy safle’r ŵyl a’r maes gwersylla.

Byddwn yn darparu ardaloedd gwefru ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri.

Byddwn yn darparu gofod “tawel” penodol.

Perfformiadau:

We plan to have more BSL than ever before.

Byddwn yn darparu seddi hygyrch ym mhob safle a thrwy gydol yr ŵyl.

Argymhellwn fod yr holl ddigwyddiadau chwedleua yn addas ar gyfer rhai gyda nam ar eu golwg gan nad yw’r rhan fwyaf o sioeau yn dibynnu ar bropiau neu ddyluniad set a byddwn yn annog ein holl chwedleuwyr i gyflwyno disgrifiadau sain fel rhan o’u perfformiad neu ddarparu disgrifwyr sain.

Hyfforddiant Staff:

Byddwn yn rhoi hyfforddiant anabledd i staff, criw, stiwardiaid a gwirfoddolwyr.

Rydym yn gweithio gyda Chanolfan Celfyddydau Taliesin, ein partner swyddfa docynnau newydd, i wneud y broses o archebu tocyn mor hygyrch ag sydd modd.

Mynediad i wybodaeth:

Byddwn yn darparu gwybodaeth mewn nifer o fformatau i sicrhau fod gwybodaeth am yr ŵyl a’r safle mor hygyrch ag sydd modd.

Gwybodaeth am Docynnau a Chyfleusterau Gwersylla:

Byddwn yn darparu storfa neilltuol ar gyfer meddyginiaeth.

Byddwn yn cynnig tocyn cydymaith am ddim ac yn gweithio i sicrhau fod y broses o archebu’r tocyn hwn yn rhwyddach nag erioed o’r blaen.

Yn Nhŷ Newton, Dinefwr mae

Toiledau wedi eu haddasu yn fewnol ac yn y dderbynfa ymwelwyr

Mae'r gerddi yn rhannol hygyrch gyda llwybr llydan lefel isel i lyn y felin.

Mae mynediad ar ramp wrth y fynedfa i Tŷ Newton a lifft newydd i roi mynediad i'r llawr cyntaf i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mae cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer safle'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nhŷ Newton ond mae'n rhaid eu harchebu ymlaen llaw. Cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr ar 01558824512 01558824512

Working with Carmarthenshire Council Tourism Team we have been advised that following properties are equipped and suitable for those who want to stay near the festival site and need access facilities.
Wheelchair accessible accommodation near Llandeilo: Llety Mieri
They have 3 cottages which are accessible. Llety Mieri is located just off the B4300.
A short film of one of the properties

Take a look at inside one of the properties- https://vimeo.com/440984514

Strangwrach holiday cottage

7 miles from Llandeilo

Website – https://www.holidaycottagewales.com/

Accessible rooms at The Plough Rosmaen

3 miles from Dinefwr Festival Site

Cefnogir gan

^
Cymraeg