body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Hygyrchedd

Fel sefydliad anelwn wneud ein holl berfformiadau a phrosiectau yn hygyrch i bawb. Sylweddolwn y bydd rhai unigolion eisiau help ychwanegol neu wasanaethau ychydig yn wahanol a gwnawn ein gorau i ddarparu ar eu cyfer. Ceisiwn wneud hyn mewn nifer o ffyrdd

Ceisiwn ddefnyddio safleoedd hygyrch a rhoi gwybodaeth berthnasol ar hygyrchedd safleoedd a lleoliadau cyn digwyddiadau.

Mae dehongliad BSL ar gael ar rai perfformiadau.

Cynigiwn docyn am ddim i ofalwr i fynd gyda chwsmer sydd angen help ychwanegol oherwydd problemau symudedd. Mae meini prawf ar gymhwyster, gweler islaw.

 

Mewn digwyddiadau perfformiadau lluosog a gynhelir ar safle digwyddiad e.e. gwyliau rydym hefyd yn

Rydych yn gymwys i wneud cais am docyn am ddim ar gyfer gofalwr i fod gyda chi os ydych wedi prynu eich tocyn eich hun ac y gallwch brofi eich bod yn derbyn unrhyw un o'r dilynol:

  • • Elfen Byw Dyddiol PIP Estynedig
  • Elfen Gofal Cyfradd Uchel neu ganolig Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)
  • Cyfradd Uwch Lefel Gweini
  • Tystysgrif o Nam ar y Golwg
  • Carer’s ID

Byddwn yn ystyried meini prawf eraill os gwneir cais

To book your carer’s ticket, please book your own ticket online or by phone. You can send this information to us in advance or bring proof with you and a photo ID when collecting your tickets at the festival.

Os oes gennych gwestiynau, y ffordd fwyaf effeithol o gysylltu â ni yw drwy info@beyondtheborder.com. Gallwch hefyd adael neges llais ar 02921 660501 ond gofynnir i chi nodi na chaiff y llinell hon ei staffio'n barhaus ac y gall fod oedi cyn y byddwn yn cysylltu'n ôl gyda chi. info@beyondtheborder.com. Gallwch hefyd adael neges llais ar 02921 660501 ond gofynnir i chi nodi na chaiff y llinell hon ei staffio'n barhaus ac y gall fod oedi cyn y byddwn yn cysylltu'n ôl gyda chi.

Byddwn yn ceisio gwneud y safle mor hygyrch ag sydd modd.

Bydd llwybrau penodol ac arwyddion yn y safle.

Bydd seddi yn y rhan fwyaf o'r pebyll a safleoedd a seddi penodol ar gyfer cadeiriau olwyn/seddi dynodedig ar gyfer y rhai sydd eu hangen.

Byddwn yn hysbysu ymlaen llaw pan mae dehongliad BSL mewn digwyddiadau.

Rydym yn argymell fod y rhan fwyaf o'r sioeau yn addas ar gyfer rhai gyda nam ar eu golwg gan mai ychydig o bropiau a dyluniadau set sydd yn ein holl berfformiadau.

 

Yn Nhŷ Newton, Dinefwr mae

Toiledau wedi eu haddasu yn fewnol ac yn y dderbynfa ymwelwyr

Mae'r gerddi yn rhannol hygyrch gyda llwybr llydan lefel isel i lyn y felin.

Mae mynediad ar ramp wrth y fynedfa i Tŷ Newton a lifft newydd i roi mynediad i'r llawr cyntaf i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mae cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer safle'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nhŷ Newton ond mae'n rhaid eu harchebu ymlaen llaw. Cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr ar 01558824512 01558824512

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg
English (UK) Cymraeg