body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cwestiynau Cyffredin

Our Early Bird tickets are now sold out.

We’re so happy to see so many so excited to celebrate our 30th anniversary with us. We’ve been asked a few questions, which we thought sharing the answers with you might help.

Byddwn yn dal i ddiweddaru ein cwestiynau cyffredin dros y flwyddyn nesaf felly cofiwch gael golwg yma os oes gennych gwestiwn llosg.

Pa mor bell yw’r ŵyl o Landeilo?
Bydd prif faes yr ŵyl a’r gwersyll ar gae o laswellt sy’n rhan o Ddinefwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae hyn 1 filltir o ganol y dref yn Llandeilo a’r orsaf agosaf yw Llandeilo sydd 1.5 milltir i ffwrdd.
Ceir rhagor o wybodaeth am sut i gyrraedd yr ŵyl ar ein tudalen Sut i gyrraedd yr Ŵyl
A fydd trafnidiaeth leol i fynd â fi o Landeilo i’r ŵyl?
Unfortunately we are unable to provide a local shuttle bus to help transport local day ticket holders and those staying in Llandeilo to the festival site. The festival site is about 1 mile walk from the town of Llandeilo. There is a local Taxi service that can help with transport if you need a vehicle.
Llandeilo Taxi – 01558 822020

A allaf wersylla gyda Thocyn Dydd?
Yes you can, but you must purchase a campsite ticket.

A allaf dalu am aros yn y gwersyll ar y diwrnod?
We have limited space at the campsite and live-in vehicle site, and we expect these spaces to sell out quite soon.

O ba ddiwrnod y gallaf aros?
Bydd y gwersyll yn agor o ddydd Gwener 7 Gorffennaf am 11am a bydd yn cau ar ddydd Llun 10 Gorffennaf am 11am.
Nid yw’r rhaglen o ddigwyddiadau yn dechrau ar y dydd Gwener tan 6pm.

Ydych chi’n cynnig cynllun rhannu ceir?
Nid ydym yn cynnig cynllun penodol ond rydym yn annog pobl i ymuno â’n Grŵp Facebook a rhannu neges os oes modd i chi rannu neu angen lifft.
FACEBOOK GROUP

A oes unrhyw gysylltiad trydan ar gyfer y safle cerbydau i fyw ynddynt?
Na. Bydd angen i chi fod yn hunangynhaliol. Bydd gennym ardal doiledau a chawod benodol ar y safle gwersylla a’r safle cerbydau i fyw ynddynt.

Gai drydanu fy ffôn yn yr ŵyl?
Os ydych chi’n gwersylla gyda ni fe fydd rhai pwyntiau pwer yn y maes gwersylla gyda ein gwirfoddolwyr. Dim ond nifer cyfyngedig o fanau gwefru sydd gyda ni - cyntaf i’r felin.

A allaf yrru fy nghar ar y safle gwersylla neu faes yr ŵyl?
Er mwyn iechyd a diogelwch pawb sy’n aros ar y safle gwersylla nid ydym yn caniatáu cerbydau ar y safle. Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi cael y cyfle prin i wersylla ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr ond mae’r cae lle bydd y safle gwersylla ar fferm weithredol a dim ond un lôn gul sy’n arwain yno. Mae diogelwch ein cwsmeriaid yn holl bwysig a dyna pam nad ydym yn caniatáu cerbydau ar y safle gwersylla. Ond mae maes parcio yn union wrth ymyl y fynedfa i’r ŵyl ac mae 5 munud o waith cerdded o fynedfa safle’r ŵyl i’r safle gwersylla.

Bydd gennym drolis trwm ar gael a bygis i gludo pobl ar y safle.

Efallai y bydd arnaf angen cymorth ychwanegol i fynd o gwmpas safle’r ŵyl. Beth allaf i ei wneud?
Efallai y bydd arnaf angen cymorth ychwanegol i fynd o gwmpas safle’r ŵyl. Beth allaf i ei wneud? Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth, cysylltwch â’n tîm ar info@beyondtheborder.com cyn yr ŵyl i roi gwybod i ni sut y gallwn roi cymorth i chi yn ystod eich ymweliad.

Pa ddarpariaeth mynediad sydd ar gyfer safle’r ŵyl? Rwyf am gael mwy o wybodaeth am barcio, gwersylla a darpariaethau’r ŵyl?

Er ein bod yn ŵyl fach rydym am sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn cael amser da a sut y gallwn gefnogi eu profiad yn yr ŵyl. Mae gennym dudalen Hygyrchedd ar ein gwefan yr ydym yn ei diweddaru, ac mae gwybodaeth yno, a fersiwn PDF yn y Gymraeg a’r Saesneg, am yr hyn y gallwn ei gynnig o ran mynediad a’r hyn na allwn ei wneud yn yr ŵyl eleni.
Hefyd byddem yn hoffi gwybod os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol neu am roi gwybod i ni sut y gallwn eich helpu felly anfonwch e-bost atom ar info@beyondtheborder.com i roi mwy o fanylion i ni.

Rwy’n Aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Faint ddylwn i ei dalu?
Mae gennym docynnau am brisiau gostyngol ar gyfer aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol pan fyddwch yn mynd i’r dudalen dalu. Pan ewch chi i’r dudalen dalu gofynnir i chi roi eich rhif aelodaeth. Byddwn yn croesgyfeirio rhifau gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rwy’n byw yn lleol, a oes tocynnau am bris gostyngol ar gael?
Oes. Os ydych yn byw’n lleol mae nifer gyfyngedig o Docynnau Dydd am bris gostyngol ar gael. Anfonwyd taflenni at y rhai sy’n byw mewn ardal cod post SA ger Dinefwr. Os nad ydych wedi derbyn y wybodaeth hon a’ch bod am gael gwybod rhagor, anfonwch e-bost at info@beyondtheborder.com

A allaf ddod â’m ci i’r ŵyl?
NI chaniateir i gŵn ddod i’r lleoliadau oni bai eu bod yn Gŵn Cydymaith neu Gŵn Arwain.
Mae Dinefwr yn fferm weithredol gyda gwartheg, ceirw a defaid. Caniateir cŵn ar safle’r ŵyl ond rhaid eu cadw ar dennyn a dan reolaeth.

A yw’r rhaglen yn addas i blant ifanc?
Ydi! Rydym yn trefnu cymysgedd o ddigwyddiadau chwedleua a gweithgareddau sy’n addas i bawb o deuluoedd ifanc i oedolion.

A fydd stondinau bwyd?
Bydd gennym amrywiaeth eang o fwydydd a diodydd ar gael ar y safle gan gynnig y bwyd lleol a Chymreig gorau i chi.

Rwy’n berfformiwr a hoffwn fod yn yr ŵyl. Sut gallaf wneud cais?
Rwy’n berfformiwr a hoffwn fod yn yr ŵyl. Sut gallaf wneud cais? Rydym yn ŵyl chwedleua ac yn chwilio am y storïau gorau mewn cerddoriaeth a pherfformiadau. Rydym yn croesawu ceisiadau ar e-bost ond ni allwn warantu y byddwch yn gallu perfformio yn yr ŵyl.
Mae rhaglen 2023 bron iawn ar ei ffurf derfynol, a byddwn yn cyhoeddi’r rhaglen lawn yn y flwyddyn newydd. E-bost info@beyondtheborder.com

Rwyf am wirfoddoli yn yr ŵyl. Sut gallaf wneud cais?
Applications are now closed to volunteer applications at Beyond the Border. If you have already applied we will notify you within a few weeks. We will notify you as soon as we can.

I live locally are there discounts?

We have a limited number of discounted day tickets and Friday evening tickets only. This is for anyone living in an SA postcode. You can get a discounted ticket to up to 50% off Friday evening, Saturday and Sunday tickets.
Terms and Conditions apply. Not available retrospectively or with any other offer. To redeem discount tickets you must live in the SA postcode and have the discounted offer code, BTBCARMS when you process payment at Box Office.

Cefnogir gan

^
Cymraeg