body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cwestiynau Cyffredin

Mae’r tocynnau cynnar yn mynd yn gyflym ar gyfer Gŵyl 2023. Rydym mor falch o weld cymaint mor gyffrous o gael dathlu ein pen-blwydd yn 30 gyda ni. Gofynnwyd rhai cwestiynau i ni hefyd, ac roeddem yn meddwl y gallai rhannu’r atebion gyda chi fod o help.

Byddwn yn dal i ddiweddaru ein cwestiynau cyffredin dros y flwyddyn nesaf felly cofiwch gael golwg yma os oes gennych gwestiwn llosg.

A allaf wersylla gyda Thocyn Dydd?
Na. Er mwyn aros yng Ngwersyll Beyond the Border neu’r safle Cerbydau i Fyw Ynddynt, rhaid i chi brynu tocyn penwythnos.

A allaf dalu am aros yn y gwersyll ar y diwrnod?
Na. Mae’r lle yn y gwersyll a’r safle cerbydau i fyw ynddynt yn brin, ac rydym yn disgwyl i’r lleoedd yma werthu i gyd yn eithaf buan.

O ba ddiwrnod y gallaf aros?
Bydd y gwersyll yn agor o ddydd Gwener 7 Gorffennaf am 11am a bydd yn cau ar ddydd Llun 10 Gorffennaf am 11am.
Nid yw’r rhaglen o ddigwyddiadau yn dechrau ar y dydd Gwener tan 6pm.

A oes unrhyw gysylltiad trydan ar gyfer y safle cerbydau i fyw ynddynt?
Na. Bydd angen i chi fod yn hunangynhaliol. Bydd gennym ardal doiledau a chawod benodol ar y safle gwersylla a’r safle cerbydau i fyw ynddynt.

A allaf yrru fy nghar ar y safle gwersylla neu faes yr ŵyl?
Er mwyn iechyd a diogelwch pawb sy’n aros ar y safle gwersylla nid ydym yn caniatáu cerbydau ar y safle. Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi cael y cyfle prin i wersylla ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr ond mae’r cae lle bydd y safle gwersylla ar fferm weithredol a dim ond un lôn gul sy’n arwain yno. Mae diogelwch ein cwsmeriaid yn holl bwysig a dyna pam nad ydym yn caniatáu cerbydau ar y safle gwersylla. Ond mae maes parcio yn union wrth ymyl y fynedfa i’r ŵyl ac mae 5 munud o waith cerdded o fynedfa safle’r ŵyl i’r safle gwersylla.

Bydd gennym drolis trwm ar gael a bygis i gludo pobl ar y safle.

Efallai y bydd arnaf angen cymorth ychwanegol i fynd o gwmpas safle’r ŵyl. Beth allaf i ei wneud?
Efallai y bydd arnaf angen cymorth ychwanegol i fynd o gwmpas safle’r ŵyl. Beth allaf i ei wneud? Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth, cysylltwch â’n tîm ar info@beyondtheborder.com cyn yr ŵyl i roi gwybod i ni sut y gallwn roi cymorth i chi yn ystod eich ymweliad.

Rwy’n Aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Faint ddylwn i ei dalu?
Mae gennym docynnau am brisiau gostyngol ar gyfer aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol pan fyddwch yn mynd i’r dudalen dalu. Pan ewch chi i’r dudalen dalu gofynnir i chi roi eich rhif aelodaeth. Byddwn yn croesgyfeirio rhifau gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rwy’n byw yn lleol, a oes tocynnau am bris gostyngol ar gael?
Oes. Os ydych yn byw’n lleol mae nifer gyfyngedig o Docynnau Dydd am bris gostyngol ar gael. Anfonwyd taflenni at y rhai sy’n byw mewn ardal cod post SA ger Dinefwr. Os nad ydych wedi derbyn y wybodaeth hon a’ch bod am gael gwybod rhagor, anfonwch e-bost at info@beyondtheborder.com

A allaf ddod â’m ci i’r ŵyl?
NI chaniateir i gŵn ddod i’r lleoliadau oni bai eu bod yn Gŵn Cydymaith neu Gŵn Arwain.
Mae Dinefwr yn fferm weithredol gyda gwartheg, ceirw a defaid. Caniateir cŵn ar safle’r ŵyl ond rhaid eu cadw ar dennyn a dan reolaeth.

A yw’r rhaglen yn addas i blant ifanc?
Ydi! Rydym yn trefnu cymysgedd o ddigwyddiadau chwedleua a gweithgareddau sy’n addas i bawb o deuluoedd ifanc i oedolion.

A fydd stondinau bwyd?
Bydd gennym amrywiaeth eang o fwydydd a diodydd ar gael ar y safle gan gynnig y bwyd lleol a Chymreig gorau i chi.

Rwy’n berfformiwr a hoffwn fod yn yr ŵyl. Sut gallaf wneud cais?
Rwy’n berfformiwr a hoffwn fod yn yr ŵyl. Sut gallaf wneud cais? Rydym yn ŵyl chwedleua ac yn chwilio am y storïau gorau mewn cerddoriaeth a pherfformiadau. Rydym yn croesawu ceisiadau ar e-bost ond ni allwn warantu y byddwch yn gallu perfformio yn yr ŵyl.
Mae rhaglen 2023 bron iawn ar ei ffurf derfynol, a byddwn yn cyhoeddi’r rhaglen lawn yn y flwyddyn newydd. E-bost info@beyondtheborder.com

Rwyf am wirfoddoli yn yr ŵyl. Sut gallaf wneud cais?
Bydd ceisiadau i wirfoddoli ar gael o fis Rhagfyr ymlaen.

Cefnogir gan

^
Cymraeg