body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Rhaglen Mentora Lleisiau Newydd

Mae’r Rhaglen Mentora Lleisiau Newydd yn rhaglen hyfforddiant wedi’i theilwrio a’i dylunio’n arbennig er mwyn cefnogi datblygiad lleisiau newydd sydd yn adrodd straeon yng Nghymru. Mae Gŵyl Chwedleua Beyond the Border yn bwriadu dod o hyd i ddau Lais Newydd sydd yn gweithio yng Nghymru neu sydd gyda cysylltiad dangosadwy i Gymru, a’u cefnogi nhw i grefftio a siapio rhaglen mentora dros chwe mis. Fe fydd Lleisiau Newydd yn nodi ardaloedd penodol yn eu gwaith fel chwedleuwyr y maen nhw am eu datblygu, a fe fydd tîm yr ŵyl yn eu cefnogi gan fatsio’r Lleisiau Newydd gyda Cynghorwyr. Bydd y Cynghorwyr yn chwedleuwyr sefydledig. Byddem ni’n dewis Lleisiau Newydd gan ystyried eu potensial i ddatblygu fel rhan o’r rhaglen a nid eu sefyllfa ar hyn o bryd, oedran, neu gyfnod yn eu gyrfaoedd nhw.

Rydym ni’n rhagddisgwyl y bydd y Lleisiau Newydd sydd yn gweithio gyda ni fel rhan o’r Rhaglen Mentora yma yn parhau i gydweithio gyda’r ŵyl wedi i’r rhaglen ddod i ben.

Cyllideb

Os rydym ni’n cynnig lle i chi ar y Rhaglen Mentora Lleisiau Newydd, fe fydd yr ŵyl yn penodi cyllideb er mwyn cefnogi eich hyfforddiant chi. Fe fydd £500.00 yn mynd i chi, er mwyn eich cefnogi i gymryd amser allan o ymrywmiadau eraill i weithio ar eich datblygiad ac i dalu am deithio neu gostau eraill tra’n mynychu gweithdai neu ddigwyddiadau. Fe fyddech chi hefyd yn derbyn cyllideb wedi’u penodi er mwyn talu eich Cynghorwyr. Fe fyddem ni’n gweithio gyda chi er mwyn penodi sut yr ydych chi am ddatblygu dros gyfnod y rhaglen, ac yn eich helpu chi i ddod o hyd i’r Cynghorwyr cywir er mwyn cefnogi eich datblygiad chi.

Yn y cais yma, rydym ni’n mynd i ofyn i chi i roi syniad i ni am bwy yr hoffech chi gydweithio gyda fel eich Cynghorwr/wyr. Os nad ydych chi’n gwybod am unrhyw chwedleuwyr sefydledig yr hoffech chi i weithio gyda, peidiwch poeni – nodwch yn lle sut yr hoffech chi i ddatblygu eich llais chi, a pha fath o fentora yr ydych chi’n edrych amdano.

Nodyn am y cais

Rydym ni’n croesawu ceisiadau o unrhywun sydd gyda diddordeb yn y gelfyddyd o adrodd straeon ar lafar, a sydd yn meddwl bod ganddyn nhw anghenion hyfforddiant yn y maes yma fydd yn eu helpu nhw i ddatblygu fel chwedleuwyr. Nid oes angen i chi fod yn gweithio fel chwedleuwr proffesiynol er mwyn gwneud cais. Nid oes angen chwaith i chi gael gwybodaeth eang o chwedleua fel celfyddyd, ond diddordeb mewn gweithio gyda’r gelfyddyd.

Mae angen i ni wybod eich bod chi’n deall beth yw adrodd straeon ar lafar, a dyma pam rydym ni’n gofyn i chi ffilmio eich hun yn adrodd stori. Os nad yw hwn yn bosib i chi am unrhyw reswm, cysylltwch gyda ni, a fe wnewn ni ddod o hyd i ffordd arall o wrando arnoch chi’n adrodd.

Cysylltwch hefyd os mae yna unrhyw rannau o’r cais isod rydych chi’n teimlo dydych chi ddim yn gallu’u cyflawni, am unrhyw reswm. Rydym ni eisiau i’r cais yma i fod mor agored â phosib a fe gefnogwn ni chi i’w gyflawni mewn ffordd sydd yn gweithio i chi.

Danfonwch eich cais chi i Tamar Williams, Cydlynydd Ymgysylltu yr Ŵyl tamarwilliams@beyondtheborder.com erbyn 5y.h. ar 3ydd Awst 2020.

Danfonwch ffilmiau stori dros WeTransfer neu drwy eu llwytho nhw i YouTube a danfon linc breifat i ni eu gwylio nhw. Os mae gennych chi unrhyw broblemau’n danfon eich ffilmiau chi, e-bostiwch y cyfeiriad uwchben.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Pan mae ceisiadau’n cau, bydd y tîm yn ystyried pob cais yn ofalus. Fe fyddem ni’n cysylltu ymgeiswyr ar y rhestr fer erbyn Awst 7th fed 2020 ac yn trefnu sgwrs anffurfiol, ymlaciedig gyda nhw dros Zoom neu’r ffôn.

Fe fyddem ni’n gwneud penderfyniadau olaf erbyn Awst 14eg 2020.th August 2020.

Os nad ydych chi’n llwyddiannus, rydym ni eisiau eich sicrhau bod yr ŵyl dal eisiau aros mewn cyswllt gyda chi a pharhau i gefnogi eich datblygiad chi. Rydym ni’n rhagddisgwyl y bydd y rhaglen yn ailgychwyn yn y dyfodol a byddem ni’n ail-agor ceisiadau am y llu nesaf ar ôl i’r rhaglen yma orffen.

New Voices Mentoring Programme Application Form

Rhaglen Mentora Lleisiau Newydd 2020 Ffurflen Gais

Equal Opportunities Monitoring Form

Cefnogir gan

Creative Europe logo
^
Cymraeg
English (UK) Cymraeg