body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Galwad am Artistiaid -Darnau o Le yng Ngŵyl Chwedleua Beyond the Border

Hoffem gomisiynu chwech o artistiaid ar ddechrau eu gyrfa i gynhyrchu gwaith sy’n cyfeirio at safle Parc Dinefwr yn Llandeilo fel rhan o ŵyl chwedleua Beyond the Border.

Ffi Artist: £800 i gynnwys costau teithio a threuliau
Cyllideb deunyddiau ychwanegol: £200
Mynediad undydd am ddim i Ŵyl Beyond the Border

Dewiswyr:
Naomi Wilds - Gŵyl Chwedleua Beyond the Border
Alison Neighbour – Artist
Kathryn Campbell – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Holly Dwyer – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cathy Boyce – Gŵyl Chwedleua Beyond the Border

Y comisiwn:

Gwahoddir artistiaid i ymateb i thema gŵyl Beyond the Border sef ‘Ailddychmygu, Ailddeffro” a’r teitl Darnau o Le.

Mae Dinefwr yn ficrocosm o dreftadaeth a byd natur Cymru, yr unig Warchodfa Natur Genedlaethol parcdir yng Nghymru ac mae’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’n cynnig maes chwarae cyfoethog i’r synhwyrau i artistiaid a chynulleidfaoedd archwilio’r gorffennol, y presennol a chreu dyfodol cyffrous, gyda’i gilydd.

Dylai eich cynnig ystyried sut y gall eich ymyrraeth artistig helpu cynulleidfa Gŵyl Beyond the Border i ystyried natur unigryw a sensitifrwydd y lleoliad ym Mharcdir Dinefwr; i sylwi ar ambell eiliad arbennig yn yr amgylchedd a’u gwerthfawrogi a symud trwy’r safle’n llawn syndod a gofal.

Mae gweithio gyda thirwedd sy’n sensitif yn ecolegol yn creu heriau ac ystyriaethau penodol. Rydym yn chwilio am ddull heb fawr o dechnoleg, ysgafn sy’n dangos ymwybyddiaeth o’r amgylchedd ac yn ymateb i sensitifrwydd statws Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig y lleoliad ac yn trin hyn fel ysgogiad artistig yn hytrach na chyfyngiad. Mae gwybodaeth ychwanegol am y safle ar gael os bydd angen ac y gofynnir amdano.

Gall y gwaith fod mewn unrhyw gyfrwng gan gynnwys perfformiad, sain a digidol yn ogystal â cherflunwaith, darlun neu gyfryngau eraill. Croesawir ymdeimlad o fyrhoedledd a dylai ystyriaeth i ofynion gweithio ar safle sy’n SoDdGA ac yn gaeau gwyrdd fod yn rhan ganolog o’ch cynnig.
Dylid cynnwys unrhyw offer fydd yn angenrheidiol i chi gyflawni’r gwaith celf neu ei ddangos ar y safle yn eich cyllideb deunyddiau, a rhaid i unrhyw beth sy’n rhan o’ch arddangosiad ar y safle fedru gwrthsefyll y tywydd.

Gall timau’r Ŵyl a’r Safle eich cynorthwyo i’w osod yn briodol.

Bydd y gwaith yn cael ei weld gan gynulleidfaoedd yr ŵyl ar eu taith trwy’r safle, efallai y byddant yn dod yno yn benodol i edrych ar eich gwaith celf, efallai y byddant yn dod ar ei draws ar hap, neu efallai y byddant yn cymryd rhan mewn taith stori sy’n eu harwain heibio iddo. Rydym yn eich gwahodd i ystyried sut y byddech yn hoffi i’r gynulleidfa ddod ar draws eich gwaith.

Rydym wedi dewis nifer o safleoedd posibl a gwahoddir chi i gynnig am un neu fwy o’r mannau sydd yng Nghoed yr Eglwys a Choed y Castell yn Ninefwr. Mae delweddau o’r safleoedd ar gael yma.

Cyflwynwch, os gwelwch yn dda:

Cynnig byr (un ochr A4) yn cynnwys natur y gwaith y byddech yn hoffi ei wneud, a syniad cryno o sut y byddech yn ymateb i’r ysgogiadau a chanllawiau uchod. Nid ydym yn gofyn am y cynnig terfynol yma, yn hytrach rydym yn gofyn am ddealltwriaeth o’ch proses o feddwl a’ch syniadau cychwynnol - rydym yn deall y byddwch am roi ffurf derfynol ar eich cynnig ar ôl cael comisiwn a chael digon o amser ar y safle. Mae croeso i chi ddefnyddio’r gofod A4 i dynnu llun yn hytrach nag ysgrifennu os yw’n well gennych hyn fel dull o fynegi.

Hyd at 4 delwedd neu ddolenni i waith blaenorol perthnasol.

Eich enw a’ch manylion cyswllt

Bywgraffiad/CV byr (uchafswm o 100 gair)

NEU:

Ffeil fideo neu sain* o hyd at 5 munud o hyd yn dweud wrthym am eich ymarfer a’ch profiad a’ch ymateb arfaethedig i’r alwad am gynigion *mpg/mp3/youtube/vimeo/soundcloud
*mpg/mp3/youtube/vimeo/soundcloud

Anfonwch at: cathyboyce@beyondtheborder.com

Dyddiad Cau: 1 Mehefin

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi bod yn llwyddiannus erbyn : 10 Mehefin

Gosod: wythnos 28 Mehefin 2021

Ymweliadau safle:

1. Yn dilyn cael cadarnhad bod eich cais yn llwyddiannus byddwch yn cael eich gwahodd i ymweld â’r safle cyn datblygu eich gwaith
2. Bydd angen i chi fod ar y safle i osod eich gwaith
3. Bydd gofyn i chi dynnu eich gwaith i lawr a chlirio unrhyw ddeunyddiau ffisegol

Cefnogaeth a mentora:

Bydd mentora a chefnogaeth ar gael i artistiaid a gomisiynwyd a fydd yn cynnwys:

Taith o gwmpas safle Dinefwr
Ymweliadau safle gyda chefnogaeth
Mentora trwy’r broses gomisiynu gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr a’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt a gweithio o fewn set benodol o ganllawiau amgylcheddol

Yswiriant: Bydd yn ofynnol i chi ddarparu Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac Indemniad Proffesiynol *

*Mae yswiriant blynyddol ar gael o rwydwaith A-n artists am £38

Cefnogir gan The Ashley Family Foundation

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg